21 Rövid Szentírási Ima Lelkipásztoroknak És Vezetőknek:

Isten Igéje központi szerepet játszik a papok, lelkipásztorok és egyházi vezetők számára annak biztosításában, hogy az embereket az üdvösségükhöz vezető helyes útra tereljék. Ezek a lelkipásztoroknak és vezetőknek szóló rövid imák Isten Igéjét fogják életük középpontjában tartani.

Lelkipásztori ima
Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy nagy vagy és bőséges a hatalmad, megértésed mérhetetlen. Miközben őrködöm a lelkek felett, akiket pásztorolok, segíts, hogy örömmel és ne sóhajtozva vezessek, emlékezve arra, hogy számot fogok adni mindazokról, akik a gondjaimra vannak bízva. Uram, áldj meg és tarts meg engem, tedd ragyogóvá arcom. Fordítsd felém arcodat, és adj nekem békességet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Pásztori ima
Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a bölcsesség, jóság és hatalom végtelen gazdagságával rendelkezel. Segíts, hogy a te akaratod szerint pásztoroljam népedet, a Jó Pásztort. Tölts el tudással és megértéssel, és frissítsd fel lelkemet. Te vagy a kitartás és a bátorítás Istene. Segíts, hogy harmóniában éljek másokkal, hogy együtt, egy hangon dicsőítsük Jézus Krisztust. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Vezetői ima
Uram Jézus Krisztus, köszönöm a megtiszteltetést és a felelősséget, hogy vezethetem gyülekezetedet. Add, hogy úgy szeressem az embereket, ahogy te szerettél engem. Beszéljek igazat nekik, ahogyan te mondtad nekem az igazságot. Szolgáljam őket úgy, ahogy te szolgáltál engem. Mutassak példát beszédben, viselkedésben és jellemben. Töltsön el a te lelked öröme, hogy az mások életére is kiáradjon. Hatalmas nevedben, Ámen.

Együttérző ima
Királyok Királya, Urak Ura, köszönöm, hogy mindenható vagy, bármit megtehetsz, amit csak akarsz. Segíts, hogy hatékonyan és könyörületesen vezessem népedet. Legyek példaképe a gyülekezetnek önfeláldozó szeretetedben. Te vagy a reménység Istene. Tölts be engem minden örömmel és békességgel a hitben, hogy a Szentlélek ereje által bővelkedjek a reményben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Vezesd a gyülekezetet ima
Hűséges Atyánk, köszönöm, hogy kinyilvánítod szeretetedet, és hogy szándékaid megmaradnak, terveid nem vallanak kudarcot. Miközben népedet vezetem, tisztelegjek előtted, mindig készen állva arra, hogy bátorítsam gyülekezetedet, hogy beléd vessék bizalmukat. Szelídséggel és tisztelettel vezessek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindig velem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Prioritások ima
Hatalmas Istenem, köszönöm, hogy nincs olyan hely, ahová ne mehetnék el, ami a Te jelenlétedtől távol lenne. Lelkipásztori feladatomban segíts, hogy Isten igéjének és az imádságnak szenteljem magam. Krisztus lakozzék szívemben a hit által, hogy a szeretetben gyökerezve és megalapozva legyen erőm megismerni Krisztus szeretetét, amely felülmúlja az ismeretet. Töltsön be engem Isten egész teljessége. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Bölcsesség ima
Uram, Istenem, köszönöm, hogy végtelenül, következetesen és tökéletesen bölcs vagy. Igéd azt mondja, hogy bölcsességet adsz mindenkinek, aki kér. Hallgasd meg imámat, és tölts el bölcsességgel, hogy vezetni tudjak. A bennem munkálkodó erőd szerint sokkal bőségesebben tudod megtenni mindazt, amit kérek vagy elképzelek. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Példamutató ima
Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy ígéreteid biztosak, hűséges vagy, rád támaszkodhatok. Segíts, hogy könyörületes szívvel vezessek, tele jósággal, alázattal, szelídséggel és türelemmel. Engedd, hogy beszédben és jellemben példakép legyek néped számára. A te békességed, amely felülmúl minden értelmet, őrizze meg szívemet és elmémet Krisztus Jézusban. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Isten Igéje ima
Teremtő Isten, köszönöm, hogy tökéletesen hűséges vagy. Soha nem felejtesz, soha nem vallasz kudarcot és soha nem vonsz vissza egy ígéretet. Kérlek, segíts, hogy jól vezessem népedet. Krisztus igéje lakozzék bennem gazdagon, tanítson engem minden bölcsességre. Énekeljek hálával a szívemben Istennek. Bármit teszek, szóval vagy cselekedettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyek, hálát adva az Atya Istennek. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Adja vissza az erőmet ima
Szerető Atyám, köszönöm, hogy munkád tökéletes, útjaid igazságosak, te a hűség Istene vagy. Miközben a gyülekezeten belüli konfliktusokkal és nehézségekkel foglalkozom, kérlek, add vissza az erőmet, és töltsd el lelkemet örömmel. Add, hogy az Úr növeljen és bővelkedjek a mások iránti szeretetben. Add, hogy szívemet feddhetetlenné tedd a szentségben előtted. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Örömteli vezetői ima
Bőkezű Atyánk, köszönjük, hogy minden jó és tökéletes ajándék tőled, a világosság Atyjától származik. Adj nekem örömet a néped vezetésének munkájában. Adj erőt, hogy keményen dolgozzak országodért. Te vagy a békesség Istene. Szentelj meg engem teljesen, és tartsd meg egész szellememet, lelkemet és testemet feddhetetlennek az Úr Jézus Krisztus eljövetelekor. Te, aki elhívtál engem, hűséges vagy mindvégig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Újjáéled a lelkem ima
Mindentudó Isten, köszönöm, hogy igéd újjáéleszti lelkemet, bölcsességet ad elmémnek, és örömet szül szívemben. Engedd, hogy betöltsön igéd, amikor másokhoz szólok. Engedd, hogy tele legyek könyörületességgel, amikor másoknak szolgálok. Az Úr Jézus Krisztus, aki szeretett engem, és kegyelem által örök vigaszt és jó reménységet adott nekem, vigasztalja meg szívemet, és erősítsen meg minden jó cselekedetben és igében. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Egyházvezetői ima
Irgalmas Isten, köszönöm, hogy soha nem hagysz el és nem hagysz el engem. Segíts, hogy bölcsességgel és kegyelemmel vezessem népedet. Kérlek, segíts, hogy kövesselek téged, amikor vezetlek. Te vagy a békesség Istene, a juhok nagy pásztora. Készíts fel engem minden jóval, hogy a te akaratodat teljesíthessem. Működj bennem, hogy kedves legyek előtted. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Védelmi ima
Nemzetek Ura, köszönöm, hogy te vagy az én pajzsom és erőm. Védj meg az ellenség támadásaitól. Adj erőt, hogy elkerüljem a kísértést és a keserűséget. Add vissza nekem üdvösségem örömét. Növekedjem Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Neked legyen a dicsőség most és az örökkévalóság napjáig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Egészséges vezetői ima
Mindenség Istene, köszönöm, hogy meghallgatod és meghallgatod imáimat. Megígérted, hogy hitem soha nem fog megszégyenülni, ha benned bízom. Segíts, hogy rád bízzam a gyülekezet egészségét és növekedését. Engedd, hogy öröm töltsön el, amikor vezetek. Legyen velem kegyelem, irgalom és békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a Fiútól, igazságban és szeretetben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Hittel teli ima
Örökkévaló Atyám, köszönöm, hogy te vagy a teremtőm, jobban ismersz engem, mint bárki más. Te mondtad, hogy nem kell semmiért aggódnom, hanem minden helyzetben Isten elé kell tárnom kéréseimet. Vedd el a gyülekezeti helyzetek miatti aggodalmamat, és tölts el a beléd vetett hittel. Te, a Béke Ura, adj nekem békességet minden időben és minden módon. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Adj nekem erőt ima
Irgalmas Atyám, köszönöm, hogy igéd megvilágosítja szememet, megtisztítja lelkemet, és megőriz az örök életre. Igéd azt mondja, hogy erőt adsz a megfáradtaknak, és növeled a gyengék erejét. Erősíts meg engem, amikor népedet pásztorolom. Az Atya szeretete, a Fiú gyengédsége és a Lélek jelenléte örvendeztesse meg szívemet és hozzon békességet lelkemnek, ma és minden nap. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Áldott vezetői ima
Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy kegyelmes és könyörületes vagy, lassú a haragra és bőséges a szeretetben. Igéd azt mondja, hogy képes vagy bőségesen megáldani engem, hogy mindenben és mindenkor mindent megadsz, amire szükségem van. Áldd meg vezetésemet, Uram. Isten békéje öleljen körül, Isten szeretete tartson meg, és Isten bölcsessége irányítson engem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Gondviselés ima
Szerető Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én védelmezőm és gondviselőm. Védj meg a bűntől, és adj meg mindent, amire szükségem van ahhoz, hogy gyülekezetedet vezessem. Megígérted, hogy mindenben és mindenkor ellátsz mindenben, amire szükségem van. Add, hogy az Atya fensége legyen a fény, amely vezet engem, a Fiú könyörülete legyen a szeretet, amely lelkesít, és a Lélek jelenléte legyen az erő, amely erőt ad nekem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Útmutató ima
Hatalmas Isten, köszönöm, hogy te vagy a világ világossága, aki a te utadon vezeted lépteimet. Megígérted, hogy ha benned maradok, sok gyümölcsöt fogok teremni. Kérlek, segíts, hogy benned maradjak, és Szentlelked erejével, amely bennem munkálkodik, vezessem egyházadat. Szabadíts meg minden gonosz cselekedettől, és tarts meg engem mennyei országod felé. Neked legyen dicsőség mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Istenbe vetett bizalom ima
Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én sziklám és erődöm, mindig menedéket találok nálad. Te mondtad, hogy rajtad kívül semmit sem tehetek. Kérlek, segíts, hogy bízzak benned, amikor a te népedet pásztorolom. Magasztaltass fel az egek fölé, Istenem. Dicsőséged legyen az egész föld felett. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ajánlott Írásaink: