25 Rövid Ima Kegyelemért És Áttörésért Az Életben:

Az, hogy az Úr akarata szerint éljünk, az egyik legjobb módja annak, hogy megkönnyítsük az életünket. Ezek a rövid, erőteljes imák a kegyelemért és az áttörésért lelkileg összpontosítva és a helyes úton tartanak.

Áttörés az életben ima

Hűséges Atyám, köszönöm, hogy te vagy a feltámadás és az élet, a halálnak nincs hatalma feletted. Az erő, amellyel legyőzted a halált, most bennem él. Használd csodatevő hatalmadat, hogy áttörést hozz az életemben. Ismerjem meg ma a te mindent legyőző hatalmadat, Uram. Hallgasd meg imámat. Te szerettél engem, és megszabadítottál bűneimtől a te véred által. Neked dicsőség és hatalom mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Imádság az áldásért és a kegyelemért

Uram Jézus Krisztus, köszönöm neked, hogy érdemed alapján teljes, bőséges és örök életet örököltem. Ébreszd fel bennem a bizalmat, hogy megkaphassam mindazokat az áldásokat, amelyeket te készítettél számomra. Veled egyesülve különleges kegyelmet kérek ma. Ha szent akaratod úgy akarja, teljesítsd kérésemet, és szegezd szememet rád, hogy tisztelhessem és dicsőíthessem nevedet. Dicsőséges nevedben, Ámen.

Harcolj értem ima

Uram, Istenem, örök Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én örök segítségem a bajban. Segíts, hogy bízzak abban, ami láthatatlan. Emlékeztess hatalmad igazságára, hogy körülveszel engem, és harcolsz értem. Adj nekem kegyelmet és áttörést az életemben. Te vagy a korok királya, halhatatlan, láthatatlan, az egyetlen Isten. Neked legyen dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Imádság a kegyelemért

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy te vagy az én védelmezőm és gondviselőm. A te igéd azt mondja, hogy aki kér, annak megadatik, aki keresi, megtalálja, és aki zörget, annak megnyílik az ajtó. Uram, hallgasd meg imámat, amelyben áttörést és a te hatalmadat kérem az életemben. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen a lelkemmel. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Hatalmas ima az áttörésért az életben

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy neved hatalmas. A te nevedre hegyek megremegnek és tengerek zúgnak. Nevedre a teremtés örömmel énekel. Nevedre a démonok elmenekülnek. A te neved előtt minden térd meghajlik, és minden nyelv megvallja, hogy te vagy az Úr. Hatalmas nevedben felajánlom imámat az áttörésért. Adj nekem bizonyosságot, hogy a te nevednél nincs nagyobb hatalom. Működtesd hatalmadat az életemben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Bőséges áldás és kegyelem ima

Királyok Királya, Urak Ura, köszönöm, hogy te vagy a világ világossága, és a te utadon vezeted lépteimet. Megígérted, hogy képes vagy bőségesen megáldani engem, hogy mindenben és mindenkor mindent megadsz, amire szükségem van. Növeld hitemet, hogy meglássam kegyelmedet az életemben. Neked dicsőség és uralom, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Erőteljes átalakulási ima

Uram Jézus Krisztus, a te hatalmad semmihez sem fogható. Te a vizet borrá változtattad. Visszaadtad a vakok látását, és hallóvá tetted a süketeket. Te tetted járóképessé a sántákat. Meggyógyítottad a betegeket és feltámasztottad a halottakat. Feltámadásoddal legyőzted a halált. Minden, amit megérintesz, erőteljesen átalakul. Engedd, hogy megismerjem ezt az erőteljes érintést az életemben. Uram, áldj meg és tarts meg, tedd ragyogóvá arcom. Hatalmas neved által, Ámen.

Győzedelmes kegyelmi ima

Mindenség Istene, köszönöm, hogy tegnap, ma és mindörökké ugyanaz vagy. Azt mondtad, hogy harcolni fogsz értem, amíg én mozdulatlanul, benned gyökerezve megmaradok. Lássam a te győzelmedet az életemben. Emlékeztess arra, hogy nincs nálad nagyobb erő, Semmi sem állhat ellenem, ami győzedelmeskedik. Most te, a kegyelem Ura, mutass nekem kegyelmet minden időben és minden módon. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Isten természetfeletti kegyelme ima

Örökkévaló Isten, hatalmad korlátlan, és erődnek nincs vége. Azt mondtad, hogy a mustármagnyi hit hegyeket mozgathat meg. Tölts be engem hittel, hogy áttörést érjek el körülményeimben. Te sokkal többet tudsz tenni mindannál, amit kérek, vagy amit el tudok képzelni, a bennem munkálkodó erőd szerint. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Átalakulási ima

Hatalmas Isten, köszönöm, hogy mindenható vagy, mindent megtehetsz, amit csak akarsz. Igéd azt mondja, hogy Jézus nevében bármit kérhetek tőled, és te megteszed. Hallgasd meg imámat ma, amikor arra kérlek, hogy alakítsd át körülményeimet a te kegyelmed és áldásod által. Legyen velem kegyelem, irgalom és békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a Fiútól, igazságban és szeretetben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Imádság Isten kegyelméért

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy minden jó és tökéletes ajándék tőled, a királyok királyától és az urak urától származik. Megígérted, hogy ha bármit is teszek, neked ajánlom, akkor te fogod elérni, hogy terveim sikerüljenek. Sikerem akkor lesz, ha terveimet a te akaratodhoz igazítom. Vezesd utamat és mutass kegyelmet nekem. Te, mindenek Ura, adj most nekem sikert minden időben és minden módon. Hatalmas nevedben, Ámen.

Szükségleteim ellátása ima

Uram, én Istenem, köszönöm, hogy munkád tökéletes, útjaid igazságosak, te a hűség Istene vagy. Azt mondtad, hogy mindenben, minden időben, mindenben ellátsz, amire szükségem van. Kérlek, segíts, hogy bízzak a te hatalmadban, hogy áttörést hozzon olyan helyzetekben, ahol nem találok megoldást. Magasztaltassék az egek fölé, Istenem! Dicsőséged legyen az egész föld felett. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Áldó ima

Uram, Istenem, köszönöm, hogy végtelenül, következetesen és tökéletesen bölcs vagy. Kérlek, nyisd ki kezedet, és áldj meg kegyelemmel és áttöréssel. Áldd meg kezem munkáját, és add, hogy boldoguljak. Az Atya fensége legyen a fény, amely vezet engem, a Fiú könyörülete legyen a szeretet, amely lelkesít, és a Lélek jelenléte legyen az erő, amely erőt ad nekem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Teljesítsd szükségleteimet ima

Szerető Atyám, köszönöm, hogy általad lett teremtve minden, ami a mennyben és ami a földön van, látható és láthatatlan. Megígérted, hogy akik az Urat keresik, semmi jóban sem szenvednek hiányt. Engedd, hogy semmiben se szenvedjek hiányt, amikor hozzád fordulok életem minden szükségletében és vágyában. Áraszd rám áldásodat. Lássam szépségedet, érezzem szeretetedet, ismerjem meg bölcsességedet és tapasztaljam meg hatalmadat. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Jólét és siker ima

Örökkévaló Atyaisten, köszönöm, hogy olyan terveid vannak velem, amelyek az én javamat és a te dicsőségedet szolgálják. Igéd azt mondja, hogy minden dolgot a javamra fordítasz. Kérlek, vezess engem a jólét és a siker útján. Krisztus lakozzék szívemben a hit által, hogy a szeretetben gyökerezve és megalapozva legyen erőm megismerni Krisztus szeretetét, amely felülmúlja az ismeretet. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Isten kegyelmének megtapasztalása ima

Hűséges Atyám, köszönöm, hogy igéd megeleveníti lelkemet, bölcsességet ad elmémnek és örömet szül szívemben. Igéd azt mondja, hogy ha benned maradok, sok gyümölcsöt teremhetek. Kérlek, segíts, hogy benned maradjak és megtapasztaljam a te kegyelmedet, te sokkal bőségesebben tudod megtenni mindazt, amit kérek vagy elképzelek, a bennem munkálkodó erő szerint. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Nagylelkű Isten imája

Bőkezű Atyám, köszönöm, hogy te vagy a teremtőm, jobban ismersz engem, mint bárki más. A Biblia azt mondja, hogy te, aki saját Fiát sem kímélted, hanem átadtad értem, ingyen adsz nekem mindent. Adj nekem bizonyosságot, hogy folyamatosan mindent az én sikeremért munkálsz. Szentelj meg engem teljesen, és tartsd meg egész szellememet, lelkemet és testemet feddhetetlennek az Úr Jézus Krisztus eljövetelére. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Örvendeztesd meg a szívemet ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy meghallgatod és meghallgatod imáimat. Azt mondtad, hogy ha gyönyörködöm benned, megadod nekem szívem vágyait. Engedd, hogy gyönyörködjek benned, és megkapjam a bőséges áldásokat, amelyeket elraktároztál számomra. Az Úr Jézus Krisztus, aki szeretett engem és kegyelem által örök vigaszt és jó reménységet adott nekem, vigasztalja meg szívemet és erősítsen meg minden jó cselekedetben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Siker az életben ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy kinyilvánítod szeretetedet, és hogy szándékaid megmaradnak, terveid nem vallanak kudarcot. Igéd azt mondja, hogy az Úr áldása kegyelmet és áttörést hoz. Hozz sikert az életembe. Hallgasd meg imámat, Uram. Te sokkal bőségesebben tudsz cselekedni mindannál, amit kérek vagy elképzelek, a bennem munkálkodó erő szerint. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ismerd meg Isten áldását ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy te vagy a láthatatlan Isten képmása, az elsőszülött az egész teremtés felett. Te mondtad, hogy közel vagy mindazokhoz, akik téged segítségül hívnak, mindazokhoz, akik igazságban hívnak téged. Növeld hitemet, hogy megismerjem áldásodat. Az Atya szeretete, a Fiú gyengédsége és a Lélek jelenléte örvendeztesse meg szívemet, és hozzon békességet lelkemnek, ma és minden nap. Hatalmas nevedben, Ámen.

Imádság az irgalomért és a kegyelemért

Uram Jézus Krisztus, Megváltóm és Királyom, köszönöm, hogy uralmad örökkévaló. Legyen teljes a te uralmad az én életemben és a világ életében. Krisztus, Királyom, kérlek, válaszolj imáimra, és hozz áttörést azokban a helyzetekben, amelyek visszatartanak. Kérlek, mutass irgalmat és add meg nekem a kegyelmet, hogy kövesselek téged. Hatalmas nevedben, Ámen.

Erőteljes név ima

Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy te vagy az élet minden igazi örömének forrása. A Biblia azt mondja, hogy megteszel mindent, amit kérek Jézus nevében. Hallgasd meg imámat Jézus nevében az áttörésért az életemben. Te, minden kegyelem Istene, aki Krisztus Jézus által az örök dicsőségre hívtál el, tégy engem szentté, erőssé és békességgel telivé. Neked legyen dicsőség és tisztelet mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Imádság az áttörésért

Uram Jézus Krisztus, isteni Megváltóm, köszönöm, hogy értem jöttél a földre. Köszönöm végtelen fenségedet és szépségedet, amelyet angyalaid örömmel szemlélnek. Köszönöm, hogy Szentlelked által egyesítettél magaddal. Köszönöm, hogy az Atya jobbján ülsz, és közbenjársz értem. Hallgasd meg áttörésért szóló imámat. Hatalmas nevedben, Ámen.

Kegyelem és áldás ima

Hatalmas Istenem, köszönöm, hogy nincs olyan hely, ahová ne mehetnék el, ami a te jelenléteden kívül esik. Megígérted, hogy amikor imádságban hozzád fordulok, meghallgatsz engem. Hallgasd meg imámat, és áraszd kegyelmedet és áldásodat életemre. Add, hogy az Atya fensége legyen a fény, amely vezet engem, a Fiú könyörülete legyen a szeretet, amely lelkesít, és a Lélek jelenléte legyen az erő, amely erőt ad nekem. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Imádság Isten isteni kegyelméért

Kegyelmesen szerető Atyám, bizalommal fordulok hozzád, és erőteljes közbenjárásodat kérem. Hallgasd meg kegyelemért és áttörésért szóló imámat. Segíts legyőzni a gonosz kísértéseit. Adj erőt, hogy teljes szívemből szeresselek téged és másokat. Imádkozom a meghallgatásodba vetett hittel és a cselekvésre való hatalmadba vetett hittel. Segíts nekem, hogy a te akaratod szerint éljek hátralévő napjaimban. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Ajánlott Írásaink: