25 Jézus Idézet, Amely Erőt Ad A Mai Napra:

Valószínűleg mindannyian ismerjük azt a mondást, hogy „semmi sincs ingyen”, de ez nem igaz. A Biblia üzenete megosztja velünk, hogy Jézus felajánlotta a lehetőséget, hogy általa megtapasztaljuk az örök életet.

Jézus szavai és a bibliai versek reményt, vigaszt és bátorítást nyújtanak, amely mindenki számára elérhető. Arra is rálátást nyújtanak, hogyan kell élnünk az életünket és hogyan kell bánnunk egymással.

Ha szeretnél még olvasni Jézusról, akkor nézd meg a releváns szekciónkat is!

Szerető Jézus idézetek a Bibliából

1. „Új parancsot adok nektek: Szeressétek egymást! Amint én szerettelek benneteket, úgy szeressétek ti is egymást.” – János 13:34

2. „Jézus így válaszolt: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem mehet az Atyához, csakis énáltalam.” – János 14:6

3. „Megjelent neki a távolból az Úr: örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat.” – Jeremiás 31:3

4. „Abból ismerjük a szeretetet, hogy ő az életet adta értünk; ezért mi is tartozunk azzal, hogy életünket adjuk testvéreinkért. Aki pedig világi javakkal rendelkezik, de elnézi, hogy a testvére szükséget szenved, és bezárja előtte a szívét, abban hogyan lehetne az Isten szeretete? Gyermekeim, ne szóval szeressünk, ne is nyelvvel, hanem cselekedettel és valóságosan.” – 1 János 3:16-18

Vigasztaló Jézus idézetek

5. „Jézus így válaszolt: „Most még nem érted, amit teszek, de később majd megérted.” – János 13:7

6. „Jézus azt mondta neki feleletül: „Aki ebből a vízből iszik, újra megszomjazik. De aki abból a vízből iszik, amelyet én adok, az nem szomjazik meg soha többé, mert a víz, amelyet én adok, örök életre szökellő vízforrás lesz benne.” – János 4: 13-14

7. „Kerestem az Urat és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból.” – Zsoltárok 34:4

8. „Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.” – Jeremiás 29:11

19. Jézus így válaszolt: „Ez az első: Halld, Izrael! Az Úr, a mi Istenünk az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből! A második így szól: Szeresd felebarátodat, mint saját magadat! Ezeknél nincs nagyobb parancs.” – Márk 12:29-31

Jézus idézetek a szeretetről

9. „Isten mindannyiunkat úgy szeret, mintha csak egy lenne belőlünk.” – Augustinus

10. „Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.” – Róma 5:8

11. „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” – János 3:16

12. „Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” – János 13:35

13. „Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent.” – János 4:7

14. „Nektek azonban, akik hallgattok engem, ezt mondom: szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek titeket; áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.” – Lukács 6:27-28

Jézus idézetek a megváltásról

15. „Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz.” – Róma 10:9

16. „Higgy az Úr Jézusban, és üdvözülsz mind te, mind a te házad népe!” – ApCsel 16:31

17. „De ő ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!” – Lukács 7:50

18. „Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket.” – Máté 6:14-15

19. „Őbenne nyertük el a megváltást a vére árán, és bűneink bocsánatát bőséges kegyelme folytán.” – Efézus 1:7

20. „De te, Urunk és Istenünk, irgalmas vagy és megbocsátasz, bár lázadoztunk ellened.” – Dániel 9:9

21. „Akkor nem tanítja többé egyik ember a másikat, ember az embertársát arra, hogy ismerje meg az URat, mert mindenki ismerni fog engem, kicsinyek és nagyok – így szól az ÚR -, mert megbocsátom bűneiket, és nem gondolok többé vétkeikre.” – Jeremiás 31:34

22. „Akkor odalépett hozzá Péter és megkérdezte: „Uram, ha vét ellenem testvérem, hányszor kell neki megbocsátanom? Talán hétszer?” „Mondom neked – felelte Jézus –, nem hétszer, hanem hetvenhétszer.” – Máté 18: 21-22

23. „Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.” – Kolossé 3:13

24. „Ám amikor imádkozni készültök, bocsássatok meg, ha nehezteltek valakire, hogy mennyei Atyátok is megbocsássa bűneiteket.” – Márk 11:25

25. „Jézus Krisztustól, a hűséges tanútól, a halottak elsőszülöttétől és a föld királyainak fejedelmétől! Ő szeret minket, vérével megváltott bűneinktől, s Atyjának, az Istennek országává és papjaivá tett bennünket. Övé a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké! Ámen. – Jelenések 1:5-6

Ajánlott Írásaink: