21 Rövid Hálaima Istennek Az Áldásokért:

Isten oly sok mindent tesz érted, láthatóan és láthatatlanul. Ezek a rövid hálaimák Istennek az áldásaidért biztosítják, hogy felemeld a kezed és hálát adj az Úrnak.

Ha szeretnél még imákat olvasni, akkor bátran böngészd napi imáink gyűjteményét is!

Hálaimák Istenhez:

Hálaadó ima

Mennyei Atyánk, köszönöm, hogy te vagy az élet minden igazi örömének forrása. Igéd azt mondja, hogy minden, amit Isten teremtett, jó, és semmit sem kell elutasítani, ha hálaadással fogadjuk, mert Isten igéje és az imádság megszenteli. Kérlek, segíts, hogy minden jó ajándékot, amit adsz nekem, hálaadással és hálával a szívemben fogadjam. Te szerettél engem, és Jézus vére által megszabadítottál bűneimtől. Neked legyen dicsőség és uralom mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Köszönet ima

Hűséges Atyám, köszönöm, hogy minden vágyamat és szükségemet ki tudod elégíteni. Hadd adjak hálát neked kimeríthetetlen szeretetedért és az emberiségért tett csodálatos tetteidért. Megelégíted a szomjazókat, és jó dolgokkal töltöd meg az éhezőket. Emlékeztess arra, hogy szeretett gyermekedként semmiben sem szenvedek hiányt. Töltsd meg szívemet hálával. Képes vagy megóvni engem a botlástól, és nagy örömmel bemutatni engem feddhetetlenül dicsőséged színe előtt. Neked, Istenem, legyen dicsőség, fenség, hatalom és tekintély minden idők előtt, most és mindörökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Mérhetetlenül áldott ima

Teremtő Istenem, köszönöm, hogy nincs olyan hely, ahová ne mehetnék el, ami a te jelenléteden kívül van. A te jelenlétedben mérhetetlenül áldott vagyok. Azt mondtad, hogy soha nem hagysz el és nem hagysz el, mindig velem vagy. Éljek hálaadással teli életet a te jelenlétedben. Hallgasd meg imámat, és töltsd meg szívemet és számat dicsérettel neked jó ajándékaidért. Legyen a te szereteted a szenvedély a szívemben. Legyen a te örömöd az én erőm a nehéz időkben. Legyen a te jelenléted az én békém, amely túlárad. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Hálaadás a családért és a barátokért ima

Abba Atyám, szerető odaadásod az égig ér, hűséged pedig a felhőkig. Hálával jövök hozzád, amiért megáldottál családommal és barátaiddal. Köszönöm neked, hogy életemet gazdagítja a velük való szórakozás és társaság. Köszönöm neked a támogatást, amit tőlük kapok – megfontolt tanácsokat, segítséget, feltétel nélküli szeretetet, és még az intő vagy helyreigazító szavakat is. Segíts, hogy ugyanúgy megáldhassam őket, ahogy ők is megáldanak engem. Ámen.

Számtalan áldás ima

Hatalmas Isten, köszönöm, hogy a bőséges, örök élet ajándékát adod. A Biblia azt mondja, hogy bármit teszek, akár szóval, akár tettel, mindent az Úr Jézus nevében tegyek, hálát adva az Atya Istennek. Legyen életem tele hálaadással és dicsérettel számtalan áldásodért. Adj nekem bizonyosságot, hogy bőkezűséged által minden szükségemet kielégíted. Legyen velem kegyelem, irgalom és békesség az Atya Istentől és Jézus Krisztustól, a Fiútól, igazságban és szeretetben. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Hálaadás Isten Igéjéért

Fények Atyja, hálát adunk neked szent igédért. Áldott vagy, Uram, hogy megtanítasz minket a te utadra. Örülünk, amikor törvényeidet követjük. Szívünkbe rejtjük igédet, hogy ne vétkezzünk ellened. Örvendezünk szentírásodnak, mert nagy gazdagságot tartalmaz. Tanulmányozzuk és elmélkedünk útjaidról. Szemünk örömmel látja a csodálatos igazságokat utasításaidban. Hálát adunk neked kellemes szavaidért, mert jó tanácsot adnak. Ámen.

Jó ajándékok imája

Uram, Istenem, köszönöm, hogy kegyelmes és könyörületes vagy, lassú a haragra és bőséges a szeretetben. A Biblia azt mondja, hogy te jó Atya vagy, aki jó ajándékokat adsz nekünk. Amikor minden reggel felébredek, legyen bennem hálaadás az újabb nap ajándékáért. Amikor lefekszem aludni, hadd válaszoljak hálával a sok áldásért, amelyet minden nap adtál nekem. Növekedjem Uram és Megváltóm, Jézus Krisztus kegyelmében és ismeretében. Tiéd legyen a dicsőség most és az örökkévalóság napjáig. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Hála a gondviselésért

Kegyelmes Istenem, hálával jövök hozzád végtelen gondviselésedért. Bőséges táplálékot adsz, és védelmet szárnyaid oltalmában. Megnyugvást adsz és megújítod erőmet. Te vezetsz engem a helyes ösvényeken, és helyreállítod lelkemet. Még ha veszélybe kerülök is, te pajzsként közel vagy hozzám. Te tisztelsz engem, és én túláradok az áldásoktól. Valóban semmiben sem szenvedek hiányt. Jóságod és kimeríthetetlen szereteted üldöz engem. Köszönöm, Istenem! Ámen.

Dicséret az egészségért és a gyógyulásért

Gyógyító Istenünk, dicsérünk téged, megemlékezve minden áldásodról és jótéteményedről. Köszönjük, hogy megbocsátottad minden bűnünket és meggyógyítottad minden betegségünket. Dicsérünk téged, hogy ha azt tesszük, ami helyes a te szemedben, akkor isteni egészségben járhatunk. Dicsérünk téged, hogy megvédesz minket a betegségektől. Köszönjük, hogy szavaid életet adnak azoknak, akik hallják őket, és gyógyulást egész testünknek. El vagyunk ragadtatva, hogy Jézus sebei által, amelyeket szenvedett, meggyógyultunk. Ámen.

Hálaadás a Lélek gyümölcseiért és ajándékaiért

Urunk, Istenünk, minden dolgok építője, valóban megáldott minket Szentlelked bennünk végzett szolgálata. Hálásak vagyunk, hogy Szentlelked ereje által a világosság gyermekeiként járhatunk. A te Lelked képessé tesz minket arra, hogy a szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, a kedvesség, a jóság, a hűség, a szelídség és az önuralom életét éljük. Köszönjük, hogy mindannyiunknak a Lélek különböző ajándékait is adtad, hogy szolgálhassuk egymást és építsük egyházadat. Ámen.

Gyönyörködjetek az Úrban ima

Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy te vagy az én erőm és énekem, örömmel töltöd el szívemet. Azt mondtad, hogy ha gyönyörködöm benned, megadod nekem szívem vágyait. Segíts, hogy emlékezzek mindarra, amit értem tettél. Minden, amim van, ajándék tőled. Te vagy a békesség Istene, a juhok nagy pásztora. Készíts fel engem minden jóval, hogy a te akaratodat teljesíthessem. Működj bennem, hogy kedves legyek előtted. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, ámen.

Hálaadás a gyülekezeti családi imádságért

Uram, Lakhelyem, hálát adok gyülekezeti családom áldásáért. Szeretem, hogy összegyűlhetünk, hogy imádjunk téged és kölcsönösen bátorítsuk egymást. Hálát adok neked, hogy van kiváltságunk együtt imádkozni és imádkozni egymásért. Köszönöm neked az édes közösséget, amelyet együtt étkezés, munka vagy szolgálat közben élünk át. Hihetetlenül megáldanak engem a Krisztusban élő testvéreim, és az, ahogyan egyéni ajándékaink és személyiségünk értékes egésszé olvad össze. Ámen.

Jóság és kegyelem ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm, hogy a bölcsesség, jóság és hatalom végtelen gazdagságával rendelkezel. Azt mondtad, hogy minden szükségemről gondoskodni fogsz. Életem a te jóságodról és kegyelmedről tesz bizonyságot. Emlékeztess arra, hogy minden, amim van, még a lélegzetem is, amely lehetővé teszi, hogy ezt az imát imádkozzam, a te ajándékod. Növeld hitemet, hogy túláradjon belőlem a hála irántad. Növekedjem és bővelkedjem mások iránti szeretetben. Állítsd meg szívemet feddhetetlennek a szentségben előtted. A te hatalmas nevedben, Ámen.

Hálaadás a bölcsességért és a belátásért

Az igazság Istene, hálát adunk isteni bölcsességedért és éleslátásodért, amellyel elhalmozol minket. Ez nem ennek a kornak vagy a jelenleg hatalmon lévőknek a bölcsessége – ez Isten titokzatos és rejtett bölcsessége. Ez a bölcsesség érthetetlen azok számára, akik nem ismernek téged, mert a te Lelked által nyilatkozik meg nekünk. Hálásak vagyunk, hogy Lelked megmutatja nekünk mély gondolataidat és bölcsességedet. Hálát adunk neked, hogy Krisztus elméje van bennünk. Ámen.

Az élet ajándéka ima

Szerető Atyánk, köszönjük, hogy minden jó és tökéletes ajándék tőled, a világosság Atyjától származik. Köszönjük a mai napon az élet ajándékát. Hadd gyökerezzek és szilárduljak meg benned, és áradjon belőlem a hála az áldásokért, amelyeket életembe árasztottál. Örvendezzek a nagylelkűségnek, amelyet egész életemben tanúsítottál. Dicsérjelek téged napjaim hátralévő részében. Te sokkal bőségesebben tudsz cselekedni mindannál, amit kérek vagy elképzelek, a bennem munkálkodó erőd szerint. Dicsőség legyen neked minden nemzedéken át, mindörökkön örökké. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Hálaimádság a teremtés szépségéért

Istenünk, menny és föld Teremtője, milyen áldottak vagyunk, hogy teremtésed szépsége vesz körül bennünket. Hálaadó imánkat emeljük fel, amint látjuk az égbolt csillagait és a naplemente szépségét. Elámulunk a tengereken és a vízi utakon és mindazon, ami bennük van. Elbűvölnek minket a virágok és fák, amelyeket te öltöztetsz. El vagyunk ámulva az általad teremtett állatoktól. A föld szépségéért, a hegyekért és völgyekért, a napért és a holdért – dicsérünk téged. Ámen.

Hálás dicsőítő ima

Bőkezű Atyánk, köszönjük, hogy általad lett teremtve minden, ami a mennyben és ami a földön van, látható és láthatatlan. Teljes szívemből dicsérlek téged irántam való szeretetedért. Köszönöm neked minden csodálatos cselekedetedet. Imádlak téged az üdvösség ajándékáért. Dicsőítelek téged a veled való biztos, örökkévaló jövőmért. Bőséges irgalmasságod szerint Jézus Krisztusnak a halálból való feltámadása által újjászülettem egy élő reménységre. Hadd dicsérjelek téged szüntelenül. A te hatalmas nevedben, ámen.

Hálaadó ima a megváltásért

Kegyelem és könyörület örökkévaló Istene, el vagyok ragadtatva, hogy eljöttél a földre, hogy életedet add, hogy én élhessek. Hálaadó imámat adom neked a bűntől, a haláltól és a pokoltól való megváltásért. Dicsőítelek, hogy eljöttél, hogy megments engem és a világot. Bízom benned és nem félek. Te, Uram Istenem, vagy az én erőm és énekem. Győzelmet adtál nekem a láncokból, amelyek egykor lefogtak. Halleluja! Az üdvösség, a dicsőség és a tisztesség a tiéd. Ámen.

Köszönet ima

Mennyei Atyám, hálát adok neked, mert jó vagy, és hűséges szereteted örökké tart. Köszönöm, hogy nem feledkezel meg népedről, hanem meghallgatod kiáltásukat és megmented őket. Köszönöm, hogy semmi sem lehetetlen a te hatalmas kezed számára. Köszönöm, hogy könyörületet és irgalmat mutatsz gyermekeidnek. Köszönöm, hogy ismered minden szükségemet és kielégíted vágyaimat. Köszönöm, hogy megbocsátottad bűneimet. Köszönöm, hogy legyőzted a Sátán, a bűn és a halál hatalmát. Köszönöm, hogy veled fogok élni az örökkévalóságban, szenvedéstől, fájdalomtól és könnyektől mentesen. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Védelmi ima

Mindentudó Isten, köszönöm, hogy te vagy a feltámadás és az élet, a halálnak nincs hatalma feletted. Igéd azt mondja, hogy ha a legsötétebb völgyben járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; vessződ és botod, megvigasztalnak engem. Köszönöm erődet és oltalmadat. Engedd, hogy hálával teljen meg irántad. Köszönöm neked, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem uralkodók, sem jelen vagy jövő dolgok, sem magasság, sem mélység, sem semmi más az egész teremtésben nem lesz képes elválasztani engem a te szeretetedtől. Jézus Krisztus, a mi Urunk által, Ámen.

Dicséret a megszentelődésért

Dicsőséges Isten, dicsérünk téged, hogy megáldottál minket a megszentelődéssel. Köszönjük ingyenes kegyelmedet, amely lelkileg megújít minket, és segít, hogy még inkább olyanok legyünk, mint te. Dicsérünk téged Szentlelked bennünk való munkálkodásáért, amely lehetővé teszi számunkra, hogy meghaljunk a bűnnek és az igazságnak éljünk. Köszönjük, hogy elhívtál minket korábbi életmódunkból, és elkülönítettél minket, hogy szentségben és szolgálatban éljünk neked. Köszönjük neked az örömöt, amely akkor jön, amikor a te Lelkeddel összhangban élünk. Ámen.

Ajánlott Írásaink: