16 Bátorító Bibliai Idézet Arról, Hogy Mutassuk Meg Másoknak Isten Jóságát:

Kedves barátaim, Amikor Isten példáját követve jóságot, szeretetet és kedvességet mutatunk másoknak, Isten neve megdicsőül az életünkben. Dicsőítsük folyamatosan Istent azáltal, hogy szeretetet mutatunk másoknak, tekintettel vagyunk másokra, bátorítunk másokat, úgy bánunk másokkal, ahogyan szeretnénk, hogy velünk bánjanak. Életünk következetesen tükrözze Megváltónk jóságát, Isten dicsőségére. Ámen.

#1 ~ 1 Péter 2:9, Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.

#2 ~ 1Péter 4:10, Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai.

#3 ~ Máté 20:28, Az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon másoknak és odaadja az életét váltságul sokakért.”

#4 ~ 2 Korinthus 5:20, Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk: Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel!

#5 ~ 1 Péter 4:11, ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéit, ha valaki szolgál, úgy szolgáljon, mint aki azt az Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor az Isten dicsőíttessék Jézus Krisztus által, akié a dicsőség és a hatalom örökkön-örökké. Ámen.

#6 ~ Titus 3:4-7, Amikor azonban üdvözítő Istenünk kinyilvánította jóságát és emberszeretetét, megmentett minket. Nem azért, mert igazak voltak tetteink, hanem irgalmasságból, s a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit Üdvözítőnk, Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk.

#7 ~ Ézsaiás 60:1, Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az ÚR dicsősége.

#8 ~ Efézus 4:32, Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

#9 ~ Kolossé 3:13, Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen: ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is.

#10 ~ Lukács 6:36, Legyetek hát irgalmasok, amint Atyátok is irgalmas.

#11 ~ Galata 5:22-23, A Lélek gyümölcse viszont: szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás. Ezek ellen nincs törvény.

#12 ~ Gal 6:10, Azért tehát, míg időnk van, tegyünk jót mindenkivel, leginkább pedig azokkal, akik testvéreink a hitben.

#13 ~ Máté 5:16, Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat.”

#14 ~ Példabeszédek 3:5-6, Bízzál az ÚRban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.

#15 ~ Máté 16:24, Ezután Jézus így szólt tanítványaihoz: „Aki követni akar, tagadja meg magát, vegye fel keresztjét és kövessen.

#16 ~ Zsoltárok 19:14, Őrizd meg szolgádat a kevélységtől, nehogy hatalmába ejtsen! Akkor mentes maradok a bűntől és tiszta a súlyos vétektől.

Ha szeretnél még hasonló gyűjteményeket látni, akkor nézd meg a bibliai idézeteinket is Isten vigaszáról.

Ajánlott Írásaink: