21 Pozitív Megerősítés A Bibliából:

Kedves Barátaim!

Ma ismét eszembe jutott, hogy amire naponta összpontosítunk, annak óriási hatása van az életünkre! Ahelyett, hogy folyamatosan aggodalommal, szorongással és negatív gondolatokkal fojtogatnánk magunkat, választhatjuk azt, hogy Isten igéjére összpontosítunk – azaz pozitív, felemelő és bátorító igazságokra, amelyek bátorítanak és felemelnek minket naponta!

Jelentsétek ki Isten igéjét az életetek felett minden nap, és összpontosítsatok Isten igéjére! A hited szárnyalni fog, és Isten neve megdicsőül az életedben! Isten áldjon és tartson meg mindig!

Ha szeretnél még inspiráló bibliai idézeteket látni, akkor nézd meg ezt a 7 inspiráló bibliai idézetet Isten tiszteletéről.

21 pozitív megerősítés a Bibliából

#1. Félelmesen és csodálatosan teremtett vagyok!

Zsoltárok 139:14, Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.

#2. Mindent megtehetek Krisztus által, aki megerősít engem!

Filippi 4:13, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

#3. Ha Isten értem van, ki lehet ellenem?

Róma 8:31, Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk?

#4. Isten MINDEN szükségemet el fogja látni!

Filippi 4:19, Az én Istenem pedig be fogja tölteni minden szükségeteket az ő gazdagsága szerint dicsőséggel a Krisztus Jézusban.

#5. ISTEN gyermeke vagyok! A KIRÁLY gyermeke vagyok!

János 1:12, Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében,

Gal 3:26, Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben.

1Péter 2:9, i azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket;

#6. Egyetlen ellenem készült fegyver sem fog győzedelmeskedni!

Ézsaiás 54:17, Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az ÚR szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az ÚR.

#7. ISTEN VELEM VAN!

Ézsaiás 41:10, Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

1János 4:4, Ti Istentől valók vagytok, gyermekeim, és legyőztétek őket, mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki a világban van.

#8. ISTEN ÉRTEM VAN!

Zsoltárok 118:6, Az Úr velem van, nem félek, ember mit árthatna nekem?

#9. ISTEN AZ ÉN OLDALAMON ÁLL!

Zsoltárok 56:9, Feljegyezted, Uram, szenvedésem útját, összegyűjtötted tömlőidben könnyeimet.

#10. ISTEN SOHA NEM HAGY EL ÉS NEM HAGY EL ENGEM!

Zsidókhoz írt levél 13:5, Ne legyetek kapzsik, elégedjetek meg azzal, amitek van. Hiszen ő maga ígérte: „Nem távozom el tőled s nem hagylak magadra.”

#11. Isten ünnepel engem! Isten nem ítél el engem!

Róma 8:1, Nincs tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen, akik a Krisztus Jézusban vannak,

#12. Istennél SEMMI sem lehetetlen!

Lukács 1:36-37, Íme, rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen.”

#13. Isten ERŐ, SZERETET és ÉRDEKES LELKÜNK van bennem!

2 Timóteus 1:7, Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.

#14. Erős és bátor vagyok! ISTEN ERŐJE AD NEKEM GYŐZELMET!

5Mózes 31:6, Legyetek erősek és bátrak, ne féljetek és ne rettegjetek tőlök, mert az Úr, a te Istened maga megy veled; nem marad el tőled, sem el nem hágy téged.

Zéfanja 3:17, Az égből szózat hallatszott: „Ez az én szeretett Fiam, akiben kedvem telik.”

Józsué 1:9, Megparancsoltam neked, hogy légy erős és bátor. Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az ÚR, mindenütt, amerre csak jársz.

#15. Krisztus elméje van bennem! Az elmém folyamatosan megújul!

1 Kor 2:16, Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.

Róm 12:2, És ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek: mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes.

#16. Isten Lelke él bennem!

2Tim 1:7, Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.

Ézsaiás 11:2, Az ÚR lelke nyugszik rajta, a bölcsesség és értelem lelke, a tanács és erő lelke, az ÚR ismeretének és félelmének lelke.

Róma 8:11, Ha pedig bennetek lakik annak Lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus (Jézust) feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó Lelke által.

#17. Isten kezében vagyok! Ezért folyamatosan megtapasztalom Isten békéjét!

Zsoltárok 31:14-15, Hallottam a tömeg suttogását, körülöttem csupa borzadály, csoportokba verődtek, és meg akartak ölni. De én benned bízom, Uram! Azt mondom: Te vagy Istenem!

Ézsaiás 26:3, Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.

Filippi 4:7, és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

#18. Az életem Isten kezében van! A jövőm Isten kezében van!

Zsoltárok 16:5, Uram, örökrészem és kelyhem, te tartod kezedben sorsomat.

Zsoltárok 25:1-2, Hozzád emelem lelkemet, Uram, Istenem, benned bizakodom. Ne hagyd, hogy szégyenben maradjak, ellenségeim ne diadalmaskodjanak rajtam.

#19. Isten kegyelméből teljesen bízom Istenben. Minden hatalom Istené, és örökké bízom Isten szüntelen szeretetében!

Zsoltárok 62:11, Ne bizakodjatok a hatalomban, ne dicsekedjetek rablással, s ha javaitok gyarapodnak, a szívetek ne tapadjon hozzá!

Zsoltárok 52:8-9, Az igazak borzalommal nézik majd s gúnyolódnak rajta: Nézzétek, aki nem Istennél keresett oltalmat, aki a gazdagság teljére hagyatkozott, azt, aki gonoszsága révén lett hatalmas!”

#20. SEMMI sem választhat el Isten szeretetétől!

Róma 8:31-39, Mit mondjunk tehát erre? Ha Isten velünk, ki lehet ellenünk? Aki tulajdon Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért odaadta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent? Ki vádolná Isten választottait? Isten, aki megigazít. Ki ítélne kárhozatra? A meghalt, sőt feltámadt Jézus Krisztus, aki az Isten jobbján van, és esedezik is értünk? Ki választana el minket a Krisztus szeretetétől? Nyomorúság, vagy szorongattatás, vagy üldözés, vagy éhezés, vagy mezítelenség, vagy veszedelem, vagy fegyver? Hiszen meg van írva: „Teérted gyilkolnak minket nap mint nap, annyira becsülnek, mint vágójuhokat.” De mindezekkel szemben diadalmaskodunk az által, aki szeret minket. Mert meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmak, sem magasság, sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem választhat el minket az Isten szeretetétől, amely megjelent Jézus Krisztusban, a mi Urunkban.

#21. Azért fogok élni, hogy hirdessem az Úr cselekedeteit!

Zsoltárok 118:17, Nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr tetteit.

Ajánlott Írásaink: