12 Kilenc Napos Ima A Különleges Kegyelmekért:

A kilenc napos imák arról ismertek, hogy nagyon erőteljesen segítenek bizonyos problémák megoldásában. A legismertebb ezek közül Pio atya kilencede, amely igen széles körben ismert Magyarországon. Ha sürgős segítséget keresel az életedben, mondj el egyet ezek közül a novénák közül, hogy különleges kegyelmek segítsenek neked.

Kilenc napos imák:

Szentháromság ima

Dicsőség az Atyának, aki Isten képére és hasonlatosságára teremtett engem. Dicsőség a Fiúnak, aki halála és feltámadása által győzedelmeskedett a pokol felett, és megnyitotta az utat a mennybe. Dicsőség a Szentléleknek, aki minden nap új kegyelmekkel áld meg engem. Dicsőség a Szentháromságnak. Áldjatok meg ajándékaitokkal. Kérlek, adj nekem bölcsességet, hogy felismerjem mások fontosságát, és Isten legyen életem középpontjában. Most eléd terjesztem szándékaimat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Különleges kegyelmi ima

Uram, Sziklám és Megváltóm, köszönöm, hogy mindig jelenvaló segítségem vagy a bajban. Megígérted, hogy terveid és célod van velem, olyan terveid, hogy boldoguljak, nem pedig, hogy kárt okozz nekem. Hallgasd meg különleges kegyelemért szóló imámat, és hallgasd meg szándékaimat, amelyeket ma eléd terjesztek. Az Atya szeretete, a Fiú gyengédsége és a Lélek jelenléte örvendeztesse meg szívemet, és hozzon békét lelkemnek, ma és minden nap. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Együttérző erő ima

Csodálatos Tanácsadó, köszönöm, hogy minden vágyamat és szükségemet ki tudod elégíteni. Te mondtad, hogy hitem soha nem fog megszégyenülni, ha benned bízom. Kijelentem könyörületességedet és hatalmadat, ahogy most előtted kifejtem különleges szándékomat. Hallgasd meg imámat. Add, hogy az Atya fensége legyen a fény, amely vezet engem, a Fiú könyörülete legyen a szeretet, amely lelkesít, és a Lélek jelenléte legyen az erő, amely erőt ad nekem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Szükségleteim kielégítése ima

Mennyei Atyám, köszönöm, hogy munkád tökéletes, útjaid igazságosak, te a hűség Istene vagy. Megígérted, hogy képes vagy bőségesen megáldani engem, hogy mindenben és mindenkor, mindenben ellátsz mindennel, amire szükségem van, és bővelkedem minden jó cselekedetben. Hallgasd meg ma különleges kegyelemért szóló imámat. Legyen a te szereteted a szenvedély a szívemben. Legyen a te örömöd az én erőm a nehéz időkben. Legyen a te jelenléted az én békességem, amely túlárad. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Különleges szándékok imája

Királyok Királya, Urak Ura, köszönöm, hogy szavad felüdíti lelkemet, bölcsességet ad elmémnek, és örömet szül szívemben. Azt mondtad, hogy aki kér, annak megadatik, aki keresi, annak meglesz, és aki zörget, annak megnyílik az ajtó. Hallgasd meg imámat, amikor most eléd terjesztem szándékaimat. Találjam meg benned a vigasztalást, amire vágyom, és a te nevedben az erőt, amire szükségem van. Legyen jelenléted velem a nap minden órájában. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Igaz hívó ima

Teremtő Istenem, köszönöm, hogy igéd megvilágosítja szememet, megtisztítja lelkemet, és megőriz az örök életre. Megígérted, hogy közel vagy mindazokhoz, akik téged hívnak, mindazokhoz, akik igazul hívnak téged. Miközben most eléd terjesztem különleges szándékomat, kérlek, hallgasd meg imámat. A te szereteted vegyen körül, a te Lelked vezessen, a te hangod vigasztaljon, a te békéd nyugtasson meg, a te pajzsod védjen meg, a te bölcsességed fegyverkezzen fel, bárhová is vezetsz engem. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Örökkévaló Király ima

Uram Jézus Krisztus, Megváltóm és Királyunk, köszönöm, hogy uralmad örökkévaló. Imádkozom segítségért, hogy mindenben e világ hatalmai fölé helyezzelek téged. Legyen teljes a Te uralmad az én életemben és a világ életében. Krisztus, Királyom, kérlek, válaszolj imáimra, amikor most eléd terjesztem szándékaimat. Miközben várom második, dicsőséges eljöveteledet, kérlek, hogy mutass kegyelmet és adj kegyelmet, hogy kövesselek téged. Imádkozom, hogy veled tölthessem az örökkévalóságot. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Együttérző jelenlét ima

Kegyelmes Atyánk, köszönjük, hogy természetedből fakadóan könyörülsz rajtunk és megbocsátasz nekünk. Ne nézd bűneimet, hanem hitemet, amelyet a te végtelen jóságodba helyezek. Vonzz engem könyörületes jelenlétedbe, és soha ne engedd, hogy elmeneküljek előle. Ma különleges kegyelemért imádkozom. Ezt a te szereteted alapján kérem tőled, amellyel az Atyában, Fiúban és Szentlélekben szeretsz az örökkévalóságtól fogva. Hozzád imádkozom, az Istenhez, aki tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Különleges kérés ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm az alázat, az engedelmesség, a szegénység, a szerénység, a szeretet, a türelem és a szelídség gyönyörű erényeidet, áldd meg népedet békével és boldogsággal a Te testedben, az egyházban. Irgalmasságodban tekints családomra, és hallgasd meg mai különleges kegyelmi kérésemet. Hozzád tartozunk, sok éven át hűséges voltál hozzánk, és szerető gondoskodásodra bízzuk magunkat. Óvj meg minket a veszélyektől, adj segítséget a szükség idején, és add meg nekünk a kegyelmet, hogy kitartsunk mindvégig, hogy örökké dicsérhessünk téged a mennyben. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Erősítő ima

Kegyelmesen szerető Atyám, bizalommal fordulok hozzád, és erőteljes közbenjárásodat kérem. Hallgasd meg imámat, amikor most eléd terjesztem különleges szándékomat. Dicsőítelek téged, hogy a te képmásodra vagyok teremtve. Segíts legyőzni a gonosz kísértéseit. Adj erőt, hogy teljes szívemből szeresselek téged és másokat. Imádkozom a meghallgatásodba vetett hittel és a cselekvésed erejébe vetett hittel. Segíts, hogy a te akaratod szerint éljek hátralévő napjaimban. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Tökéletes áldozat imája

Uram Jézus Krisztus, isteni Megváltóm, köszönöm, hogy értem jöttél a földre. Köszönöm végtelen fenségedet és szépségedet, amelyet angyalaid örömmel szemlélnek, hogy legyen bátorságom kegyelmed trónjához járulni. Köszönöm, hogy Szentlelked által egyesítettél magaddal. Köszönöm, hogy tökéletes áldozatul ajánlottad fel magadat üdvösségemért. Köszönöm, hogy az Atya jobbján ülsz, és közbenjársz értem. Hallgasd meg mai különleges szándékomat. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Hallgasd meg kérésemet ima

Uram Jézus Krisztus, köszönöm neked a Golgotán felajánlott áldozatodat, amelyben az igazságosság és az irgalom találkozik. Köszönöm, hogy érdemed alapján teljes, bőséges és örök életet örököltem. Ébreszd fel bennem a bizalmat, hogy megkaphassam mindazokat az áldásokat, amelyeket te készítettél számomra. Veled egyesülve kérem ma ezt a különleges kegyelmet. Ha szent akaratod úgy akarja, teljesítsd kérésemet, és szegezd szememet rád, hogy tisztelhessem és dicsőíthessem nevedet. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Ámen.

Ajánlott Írásaink: