21 Bibliai Vers A Hamis Vádaskodásról:

21 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliavers a hamisan megvádoltak számára.

21 bibliai vers arra az esetre, ha tévesen vádolnának meg:

Máté 5:11, Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak és üldöznek benneteket és hazudozva minden rosszat rátok fognak énmiattam.

Példabeszédek 11:9, Szájjal rontaná meg embertársát az istentelen, de az igazat megmenti okossága.

Róma 12:19, Ne álljatok bosszút önmagatokért, szeretteim, hanem adjatok helyet az ő haragjának, mert meg van írva: „Enyém a bosszúállás, én megfizetek” – így szól az Úr.

Zsoltárok 109:2, Isten, akit dicsőítek, ne hallgass, hisz az árulók gonosz szája tátog ellenem! Hazug nyelvvel beszélnek hozzám

Példabeszéd 3:30, Ne veszekedj soha ok nélkül senkivel, aki ellened semmi rosszat nem tett.

Zsoltárok 35:21-23, Kitátják ellenem nagyra a szájukat, s azt kiáltják: „Na, most majd meglátjuk!” Uram, te láttad, ne hallgass tovább. Uram, ne maradj távol tőlem!

Ézsaiás 54:17, Célt téveszt minden fegyver, amit ellened kovácsoltak, meghazudtolsz minden nyelvet, mely törvénykezni mer veled. Ez az öröksége az ÚR szolgáinak, így szolgáltatok nekik igazságot – így szól az ÚR.

2 Timóteus 4:18, Az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől és átment mennyei országába. Dicsőség neki mindörökké! Ámen.

1 Péter 3:9, Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek.

Jakab 1:2-4, Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse. Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá.

Zsoltárok 46:11, Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.

Példabeszédek 19:5, A hamis tanú nem marad büntetlen, a hazugságot valló nem menekszik épen.

2Móz 14:14, Az ÚR harcol értetek, ti pedig maradjatok veszteg!

Kolossé 3:15, És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.

Róma 8:28, Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.

Ézsaiás 41:10, Ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.

Ha tévesen vádoltak meg, helyezd a reményedet Istenbe.

Zsoltárok 25:3, Senki se szégyenüljön meg, aki benned reménykedik, azok szégyenüljenek meg, akik ok nélkül elpártolnak tőled!

Ézsaiás 40:31, De akik az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el.

2 Timóteus 4:16-17, Első védekezésem alkalmával senki sem állt pártomra, mindenki cserbenhagyott. Ne számítson nekik bűnül! Ám az Úr mellém állt, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, s tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából.

Ézsaiás 27:10, Milyen árván maradt a megerősített város! Elhagyott, lakatlan hely lesz, mint a puszta. Borjak legelnek és heverésznek ott, lerágják a bokrokat.

Zsoltárok 31:24, Szeressétek az Urat mind, ti övéi! Akik hűek hozzá, azokat az Úr oltalmazza, de bőven megfizet azoknak, akik elbizakodva cselekszenek.

Ajánlott Írásaink: