ima-a-megbocsátásért

4 Rövid Ima A Bibliából A Megbocsátásért:

Ebben az írásban bibliai példákon és imákon keresztül mutatjuk, hogy a megbocsátás mindenkinek jár.

Bár keresztény szívünkben tudjuk, hogy meg kell bocsátanunk, mert Krisztus megbocsátott nekünk, reálisan nézve ez nem mindig könnyű.

Ki kell küszöbölnünk az olyan gondolatokat, mint: Ez nem igazságos. Vagy Ők voltak rosszak. Nem érdemlik meg a megbocsátást. Isten nem veszi figyelembe a mi sértettségünket, amikor megbocsát nekünk.

Egy hasznos dolog ami segíthet a megbocsátásban, az a reggeli ima. Ha minden reggel felkelés után elmondunk egy imát Istenhez, az segít abban, hogy a szívünket és az elménket is Istenre hangolva tartsuk, ezzel is gyengítve a földi világ olyan érzelmeit, mint a harag, vagy a keserűség. Nézd meg a korábban össze gyűjtött 20 reggeli imádságunkat, ha nincs ötleted, hogy hogyan kezdj bele.

Az imádság azonban csak segítség, ugyanis megbocsátás az akarat cselekedete; nem lehet érzés. Nem várhatunk arra a „megbocsátó érzésre” vagy a „megfelelő alkalomra”, hogy megbocsássunk. Ha hagyjuk, hogy a rossz érzelmek a szívünkben forrjanak és párolódjanak, az olyan, mintha mérget innánk, és azt várnánk, hogy a másik ember meghaljon. A harag vagy a keserűség megmaradása érzelmileg, fizikailag, mentálisan és spirituálisan is káros számunkra.

Saját erőnkből a feltétel nélküli megbocsátás valószínűleg nem fog megtörténni. Azért bocsátunk meg, mert Isten azt mondta, hogy a saját érdekünkben, majd rá támaszkodunk, hogy legyen akaratunk és bátorságunk végigcsinálni.

Engedjétek el egymás hibáit, és bocsássatok meg mindenkinek, aki megbánt titeket. Ne feledjétek, az Úr megbocsátott nektek, így nektek is meg kell bocsátanotok másoknak. Kol 3:13

Miközben Istenért imádkozunk, hogy bocsásson meg nekünk, emlékeznünk kell arra a feltételes kikötésre, amelyet a saját megbocsátásunkhoz fűz, amikor a Miatyánkot imádkozzuk.

Mit mond Isten az imáról és a megbocsátásról?

Mit kezdj a megbántottság vagy árulás érzelmeivel? Isten igazságaival helyettesíted őket. Cseréld le a haragot irgalomra és kegyelemre – a neheztelést helyreállításra – a keserűséget testvéri/testvéri szeretetre.

Még imádkozz is a sértődért. Nehéz haragudni, amikor valakiért imádkozol. Talán szükségük van az Úrra az életükben, vagy függőségük van, vagy veszteség érte őket. A Szentlélek fogja irányítani az imáidat.

És amikor imádkozva állsz, ha bármi bajod van valakivel, bocsáss meg neki, hogy mennyei Atyád megbocsássa neked a te bűneidet. Márk 11:25

Isten nem azért bocsát meg másoknak, mert mi megbocsátunk nekik, és nem is azért tartja vissza a megbocsátást, mert mi úgy döntünk, hogy nem bocsátunk meg. Ez aztán a megkönnyebbülés! De mi is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy valaki megkapja Istentől a bűnei bocsánatát, ha kíváncsiságot ébresztünk arra, hogyan lehetünk mi ilyen megbocsátóak; vagy a mi megbocsátás nélküli lelkünk éppen az ellenkezőjét teheti.

„Ne mondjatok ítéletet senki fölött, s akkor fölöttetek sem ítélkeznek. Ne ítéljetek el senkit, s akkor benneteket sem ítélnek el. Bocsássatok meg, és nektek is megbocsátanak.” Lukács 6:37

A feltétel nélküli megbocsátás a bennünk lakozó Szentlélek ereje által lehetséges, amikor Jézus Krisztus kegyelmét és megbocsátását elfogadjuk szívünkbe és lelkünkbe. Ha egyszer megkaptad Krisztus megbocsátását, képes leszel ugyanezt a megbocsátást másokra is kiterjeszteni. Ha Isten megbocsát a hozzánk hasonló érdemtelen bűnösöknek, akkor mi hogyan tehetnénk kevesebbet azokkal, akik rosszat tesznek nekünk?

„A próféták mind tanúságot tesznek arról, hogy aki hisz benne, elnyeri nevében bűnei bocsánatát.”. ApCsel 10:43

Íme 4 ilyen példa a Bibliában található erőteljes imákról és megbocsátásról:

1. ima: Jézus imádkozik üldözőiért

Jézus volt a megbocsáthatatlannak tűnő dolgok megbocsátásának végső példaképe. A Golgotán megkínzott és a keresztre szegezett ártatlan emberként, akit tévesen vádoltak meg egy olyan bűncselekménnyel, amelyet nem követett el, így imádkozott: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” (Lukács 23:34).

Jézus erőteljes megbocsátó imáját hallva az egyik gúnyolódó bűnöző, aki Jézus mellett lógott a kereszten, rájött, hogy Jézus biztosan az, akinek mondja magát, és így könyörgött: „Jézus, emlékezzél meg rólam, amikor eljössz királyságodba.” (Lukács 23:42).

Jézus megbocsátotta a bűneit: „Bizony, mondom néked, ma velem leszel a paradicsomban”. Lukács 23:43

Amikor a százados látta, ami történt, dicsőítette Istent, és így szólt: „Ez az ember valóban igaz volt.” Lukács 23:47

Jézus soha nem kérne tőlünk olyasmit, amit ő maga nem tett meg. Megbocsátásunk minden cselekedete éppolyan erőteljes tanúságtétel lehet a hitetlenek számára, mint amilyen Jézus volt a kereszten, amikor magára vette a világ bűneit.

2. ima: István imádkozik gyilkosaiért

István volt az ősegyház első mártírja. Miközben a zsidó vezetők halálra kövezték Istvánt, amiért nyilvánosan megosztotta az evangéliumot, Tarsusi Saul, a későbbi Pál apostol, ott állt és helyeslően nézte. De hallotta István utolsó imáját is, amelyben megbocsátott gyilkosainak: „Míg kövezték Istvánt, így imádkozott: „Uram, Jézus, vedd magadhoz lelkemet!” Majd térdre esett és hangosan felkiáltott: „Uram, ne ródd fel nekik bűnül!” Ezekkel a szavakkal elszenderült.” (ApCsel 7:59-60)

Bár Pál jóváhagyta István meggyilkolását, a saját megtérése után Isten később megbocsátotta Pálnak a keresztények üldözését, és „Menj csak, mert választott edényem ő, hogy nevemet hordozza a pogány népek, a királyok és Izrael fiai között.” (ApCsel 9:15).

És mi volt Isten üzenete Pálon keresztül? Dicsőség a mi Urunk Jézus Krisztus Istenének és Atyjának, aki megáldott minket a mennyei birodalmakban minden lelki áldással Krisztusban. Őbenne van megváltásunk az ő vére által, a bűnök bocsánata, Isten kegyelmének gazdagsága szerint. Ef 1:3, 7

3. ima: József bízott Istenben és megbocsátott testvéreinek

József volt apja, Jákob kedvenc fia, és idősebb testvérei féltékenyek voltak. Azt tervezték, hogy megölik Józsefet, de ehelyett eladták rabszolga kereskedőknek, akik eladták őt a fáraónak. A fáraó felesége megpróbálta elcsábítani Józsefet, de ő elfutott, ezért a megvetett asszony azt mondta a férjének, hogy József megpróbálta megerőszakolni. A fáraó börtönbe vetette Józsefet, ahol „Az Úr vele volt, és minden tettét sikerre vitte” (1Mózes 39:23 NLT).

Végül egy fordulat folytán József kikerül a börtönből, és a második leghatalmasabb emberként Egyiptom élelmiszer ellátása felett uralkodik. A megjósolt éhínség bekövetkezik, és József testvérei gabonáért jönnek Egyiptomba. József felismeri őket, de ők nem ismerik fel őt.

Amikor József felfedi magát a testvérei előtt, azok arra számítanak, hogy bosszút áll. De minden megpróbáltatásán keresztül József imádságban tudja, hogy Isten vele van. Ezért mondja: „József ezt mondta testvéreinek: Jöjjetek közelebb hozzám! Ők közelebb mentek. Ekkor így szólt: Én vagyok József, a testvéretek, akit eladtatok Egyiptomba! De most ne bánkódjatok, és ne keseregjetek amiatt, hogy engem ide eladtatok, mert azért küldött el engem Isten előttetek, hogy életben maradjatok.” (1Mózes 45:4-5).

Miután Jákob meghalt, a testvérek biztosak voltak benne, hogy József most bosszút áll, ezért kitaláltak egy történetet: „Ezt üzenték tehát Józsefnek: Apád megparancsolta nekünk halála előtt: Mondjátok meg Józsefnek: Kérünk, bocsásd meg testvéreid hitszegését és vétkét, hogy rosszat követtek el ellened! Bocsásd meg hát azoknak a hitszegését, akik atyád Istenének a szolgái! József sírva fakadt, amikor ezt elmondták neki. Oda is mentek hozzá a testvérei, leborultak előtte, és ezt mondták: Szolgáid vagyunk! De József így szólt hozzájuk: Ne féljetek! Vajon Isten vagyok én? Ti rosszat terveztetek ellenem, de Isten terve jóra fordította azt, hogy úgy cselekedjék, ahogyan az ma van, és sok nép életét megtartsa.(1Mózes 50:16-20).

Figyelemre méltó történet a megbocsátásról, a kegyelemről és az irgalomról, amit Isten mindannyiunknak felajánl, amikor József testvéreihez hasonlóan mi is olyan méltatlanok vagyunk. Nehéz felfogni az ilyen jóságot. Hogyan tudott József ennyire megbocsátó lenni? Mert Isten kinyilatkoztatta neki, hogy szenvedésének célja van, ezért a testvéreinek való megbocsátása őszinte és valódi volt. Az ilyen kinyilatkoztatások számunkra is elérhetőek, ha imádkozunk és bízunk Istenben.

4. ima: Dávid könyörgése Isten megbocsátásáért

Bár Dávid Isten szíve szerint való ember volt (ApCsel 13:22) és az általa választott király, Dávid ember volt, és nem állt a bűnök felett. Házasságtörést követett el Betsabéval, majd férjét, Uriást megölette a csatában, amikor a nő teherbe esett.

Dávid ostobán azt hitte, hogy még Isten elől is elrejtheti bűnét. De ahogy Isten gyakran teszi, egy másik embert használt fel arra, hogy szembesítse őt a bűnével. „Az Úr elküldte Nátánt Dávidhoz” (2Sám 12:1). Nátán példabeszédet mondott Dávidnak egy csaló emberről, majd felfedte, hogy Dávid volt az: „Miért vetetted meg az ÚR szavát, miért tettél olyat, ami nem tetszik neki?!” (2Sám 12:9).

Dávid felismerte, hogy ő volt a csaló. „Vétkeztem az ÚR ellen! Nátán így felelt Dávidnak: Az ÚR is elengedte vétkedet, nem halsz meg.” (2Sám 12:13).

A Zsoltárok 51:1-4 feljegyzi Dávid bocsánatért könyörgő imáját:

„Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal! Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem! Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem.”

Isten megbocsátott Dávidnak, de a bűnnek mindig következményei vannak. Sajnos a Dávid és Betsabé által fogant gyermek nem maradt életben, és Dávidot felelősségre vonták Uriás haláláért.

Ajánlott Írásaink: