12 Prófécia, Amely Még Jézus Krisztus Visszatérése Előtt Beteljesedik:

Ez a világ gyakran sötét helynek tűnhet. Néha nehéz meglátni a fényt és a reményt a körülöttünk lévő szenvedés és fájdalom közepette. A média állandó címlapjai a mély küzdelmet, a fájdalmat és a megtörést tárják elénk, amit oly sokan megtapasztaltak.

Isten ígéretei igazak, és Ő hűséges ahhoz, hogy mindezek valóra váljanak. Minden egyes ígéretet. Jézus örök reménységet ad nekünk, ami benne gyökerezik, a menny ígéretét, és az emlékeztetőt, hogy Ő újra eljön.

4 ismert tény a Bibliából:

– A Biblia minden 30 verséből egy említi Krisztus visszatérésének vagy az idők végének témáját.
– Az Újszövetség 216 fejezetéből jóval több mint 300 utalást találunk Krisztus visszatérésére.
– A 27 újszövetségi könyvből 23 említi Krisztus visszatérését.
– Az Ószövetségben Isten olyan jól ismert és megbízható emberei, mint Jób, Mózes, Dávid, Ézsaiás, Jeremiás, Dániel, valamint a legtöbb kisebb próféta említi írásaiban Krisztus visszatérését.

Ahelyett, hogy félnénk a végidőtől, vagy a jövőbeli eseményekkel kapcsolatos bizonytalansággal küzdenénk, egyszerűen Isten Igéjének ismerete erőt ad ahhoz, hogy napjainkat azzal a megértéssel és bölcsességgel éljük, hogy Ő még akkor is munkálkodik, amikor nehéz dolgok vesznek körül minket.

Ő nem veszítette el az irányítást, soha.

Íme 12 szentírás, amely emlékeztet minket, Jézus újra eljön:

1. Márk 13:24-27

„Azokban a napokban, amikor a gyötrelmek véget érnek, a Nap elsötétedik, a Hold nem ad világosságot, a csillagok lehullanak az égről, és a mindenséget összetartó erők megrendülnek. Akkor majd meglátjátok az Emberfiát, amint eljön a felhőkön, hatalommal és dicsőséggel. Szétküldi angyalait, és összegyűjti választottait a szélrózsa minden irányából, a föld szélétől az ég határáig.”

2. ApCsel 1:11

„Ezt mondták nekik: „Galileai férfiak! Mit álltok itt égre emelt tekintettel? Ez a Jézus, aki tőletek az égbe vétetett, úgy jön el ismét, amint szemetek láttára a mennybe ment.”

3. Máté 24:36

„Azt a napot viszont, vagy azt az órát senki nem tudja: sem az ég angyalai, sem a Fiú, hanem csak az Atya egyedül.”

4. 1 Thesszalonika 5:2

„mert ti magatok is jól tudjátok, hogy az Úr napja úgy jön el, mint éjjel a tolvaj.”

5. 1 Korinthus 15:52

„Hirtelen egy szempillantás alatt, az utolsó harsonaszóra; mert meg fog szólalni a harsona, és a halottak feltámadnak romolhatatlanságban, mi pedig elváltozunk.”

6. Lukács 21:25-28

„Jelek lesznek a Napban, a Holdban és a csillagokban, a földön pedig kétségbeesett rettegés a népek között a tenger zúgása és a hullámok háborgása miatt. Az emberek meghalnak a rémülettől, és a világra zúduló szörnyűségek várásától. Az egek erői megrendülnek. Akkor majd meglátják az Emberfiát, amint eljön a felhőben, nagy hatalommal és dicsőséggel. Amikor ez teljesedésbe kezd menni, nézzetek fel, és emeljétek föl fejeteket, mert elérkezett megváltásotok ideje.”

7. János 14:1-3

„„Ne nyugtalankodjék a ti szívetek: higgyetek Istenben, és higgyetek énbennem. Az én Atyám házában sok hajlék van; ha nem így volna, vajon mondtam volna-e nektek, hogy elmegyek helyet készíteni a számotokra? És ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ott legyetek ti is.”

8. Zsidók 9:28

„Úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye; másodszor majd a bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre.”

9. Máté 24:27

„Mert ahogyan a villámlás keletről támad, és ellátszik nyugatig, úgy lesz az Emberfiának az eljövetele is.”

10. Jelenések 19:12-16

„Szeme olyan, mint a lobogó tűz, fején sok korona, ráírva a név, amelyet senki sem tud, csak ő. Vértől ázott ruha van rajta, a nevét Isten Igéjének hívják. Az égi seregek fehér lovon kísérik, tiszta fehér patyolatba öltözve. Szájából éles kard tör elő, hogy lesújtson a nemzetekre. Vasvesszővel kormányozza majd őket, és tapossa a mindenható Isten haragja tüzes borának sajtóját. Öltözetén a csípő körül ez a név volt felírva: Királyok Királya és Urak Ura.”

11. Jelenések 22:12

„Íme, eljövök hamar, velem van az én jutalmam, és megfizetek mindenkinek a cselekedete szerint.”

12. Jelenések 1:8

„„Én vagyok az alfa és az ómega (a kezdet és a vég)” – mondja az Úr, az Isten, aki van, aki volt és aki eljő, a Mindenható.”

És hívőként olyan mély bizalommal, a reménység horgonyával rendelkezhetünk, amelyet a világ talán nem mindig ért meg… mert tudjuk, hogy nem csak ez az élet van. Isten még többet tartogat, ami még jönni fog. És ez nagyobb, mint amit valaha is el tudnánk képzelni. Legyetek bátrak, maradjatok erősek, Ő velünk van, és biztosan el fog jönni újra!

Ajánlott Írásaink: