Tényleg Keresztény Vagy? Válaszold Meg Ezt A 10 Kérdést És Tudd Meg A Választ:

Ez a keresztény önvizsgálati teszt bibliai igeversek segítségével segít megválaszolni a kérdést: „Valóban keresztény vagyok?”. A teszt nem valakinek a véleménye; bibliai verseket ad, amelyeket el kell olvasnod, hogy képes legyél megválaszolni a kérdést: „Valóban keresztény vagyok-e?”. Rá fogsz jönni, hogy nem azt kérdezik meg tőled, hogy jó cselekedeteket teszel-e. Nem fogják megkérdezni, hogy megkereszteltek-e. Ez az önvizsgálat a szíved vágyait és a cselekedeteidet is megvizsgálja, hogy megállapítsa, keresztény vagy-e. Amit a teszt tartalmaz, azok annak jelei, hogy lelkileg élsz és a mennybe mész.

Ezért jelezd, hogy az alábbi kérdések igazak vagy hamisak-e rád nézve.

Igaz vagy hamis …

1. Hiszem, hogy Jézus Krisztus Isten.

„Ezért mondtam nektek, hogy meghaltok bűneitekben: mert ha nem hiszitek, hogy én vagyok, meghaltok bűneitekben.”” János 8:24

Az 1János 4:1-2; 5:5 és 5:20 visszhangozza ezt az igazságot. Az 1János 4:1-2 szerint hinnünk kell, hogy Jézus emberi testet öltött Isten volt. Aki mást állít, az hamis tanító. Csak a keresztények hiszik, hogy Jézus Isten.

2. Megbántam a bűneimet, mert vétkezem.

Jézus mindenkit figyelmeztetett, hogy azért jött, hogy bűnbánatra hívja a bűnösöket, és nem a jó embereket. Amikor arra kérted Istent, hogy bocsássa meg a bűneidet, megbántad a bűneidet?

„Nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem a bűnösöket megtérésre.” Lukács 5:32

A Róma 3:23 azt mondja, hogy mindannyian bűnösök vagyunk.

„Mindenki vétkezett, és híjával van az Isten dicsőségének.l”. Róma 3:23

A Lukács 18:19-ben Jézus azt mondta,

„Jézus ezt válaszolta neki: „Miért mondasz engem jónak? Senki sem jó, egyedül csak az Isten.” Lukács 18:19

Jézus üzenete az, hogy senki sem tesz semmi olyat, ami elég jó ahhoz, hogy megmentse magát a bűneitől, és örök életet adjon neki.

Ezért elismered-e, hogy vétkezel, és megbántad-e a bűneidet? Sajnálod a bűneidet? Csak a keresztények bánkódnak a bűneik miatt.

3. Bízom Istenben, hogy megbocsátja a bűneimet és felvesz a mennybe.

A János 3:16 azt mondja, hogy hinnünk kell Krisztusban ahhoz, hogy bűneinket megbocsássák. A vers így szól: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

A János 1:12 hozzáteszi: „Ám akik befogadták, azoknak hatalmat adott, hogy Isten gyermekei legyenek. Azoknak, akik hisznek nevében.”. Ez utóbbi kijelentésből kiderül, hogy mindannyiunknak el kell fogadnunk Jézus Krisztust, mint Urunkat és Megváltónkat. Ez magában foglalja azt is, hogy elhisszük azt, akinek Ő állította magát. Kérted már Őt, hogy bocsássa meg a bűneidet?

4. Szeretném alávetni magam Jézusnak, mint Megváltómnak és Mesteremnek.

Úgy tekintesz-e Jézusra, mint életed mesterére? A Róma 10:9-10 feltárja, hogy egy igazi keresztény aláveti magát Jézusnak mint Úrnak.

„Ha tehát száddal vallod, hogy Jézus az Úr, és szívedben hiszed, hogy Isten feltámasztotta a halálból, üdvözülsz. 10A szívbeli hit ugyanis megigazulásra, a szájjal való megvallás pedig üdvösségre szolgál.” Róma 10:9-10

5. Szeretem Jézust, és a kedvében akarok járni.

Az 1Korinthus 16:22 azt mondja, hogy ha valaki nem szereti Jézust, akkor isteni átok sújtja. A szeretet görög szava ebben a versben phileo, és a baráti szeretetre utal.

„Ha valaki nem szereti az Urat, legyen átkozott! Marana tha!” 1 Korinthus 16:22

Az 1Péter 1:8 a keresztény ember egy fontos tulajdonságát írja le. Azt mondja, hogy keresztény az, aki szereti Krisztust.

„Akit noha nem láttatok, mégis szerettek; bár most sem látjátok, mégis hisztek benne. De mivel hisztek, ujjonghattok a megdicsőültek kimondhatatlan örömével”. 1 Péter 1:8

6. Egyre kevesebbet vétkezem.

Az 1János 2:3-4 és az 1János 3:7-8 azt mondja nekünk, hogy akik ismerik Őt, vagyis a Krisztusban hívő emberek, egyre kevesebbet és kevesebbet igyekeznek majd vétkezni.

„És abból tudjuk meg, hogy ismerjük őt, ha megtartjuk az ő parancsolatait. Aki azt mondja: ismerem őt, de nem tartja meg parancsolatait, az hazug, és abban nincs meg az igazság”. 1 János 2:3-4

7. A Lélek gyümölcse növekszik az életemben.

Ha a Szentlélek benned él, akkor a Lélek gyümölcse napról napra nyilvánvalóbbá válik benned.

„A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség, jóság, hűség”. Galata 5:22

A Lélek gyümölcsének növekedését egy keresztény életében a legjobban egy bizonyos időn keresztül – akár hosszú időn keresztül – lehet megfigyelni.

8. Szeretnék más hívőkkel együtt lenni.

Az 1János 4:7-8, 20 azt mondja, hogy akik hívők, azok szeretni fognak másokat, az I János 4:20 pedig azt mondja, hogy akik azt mondják, hogy szeretik Istent, de másokat gyűlölnek, azok hazugok. Ez a két vers együttesen arra tanít bennünket, hogy Jézus igazi követője más hívőkkel akar együtt lenni. Ha tehát azt mondod, hogy más hívőkkel akarsz lenni, de nem jársz templomba, amikor fizikailag képes vagy rá, akkor valószínűleg nem vagy keresztény (1János 2:19).

„Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet Istentől van, és mindenki, aki szeret, Istentől való és ismeri Istent. Aki nem szeret, nem ismeri az Istent, mert az Isten szeretet.” 1 János 4:7-8

9. Megtapasztalom a meghallgatott imákat.

Az 1 János 3:22 szerint Isten követőjének imakérései meghallgatásra találnak, mert azok tetszenek neki.

„Bármit kérünk, megkapjuk tőle, hisz megtartjuk parancsait, és ami tetszik neki, azt tesszük.” 1 János 3:22

Isten üzenete számunkra az, hogy a hívők imáit meghallgatja, de a hitetlenek imáit nem. A kérdés tehát az, hogy úgy találod-e, hogy Isten általában teljesíti az imakéréseidet? Isten néha nemet mond, és időnként arra kér minket, hogy várjunk egy kicsit.

10. Értem a Bibliát.

Fontos teszt, amit nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy egy keresztény el tudja-e olvasni és meg tudja-e érteni a Bibliát. A nem keresztények nem érthetik a Bibliát. Ez volt Jézus üzenete a János 14:21-ben. Az 1Korinthus 2:14-16 további magyarázatot ad.

„A nem lelki ember pedig nem fogadja el az Isten Lelkének dolgait, mert ezeket bolondságnak tekinti, sőt megismerni sem képes: mert csak lelki módon lehet azokat megítélni. A lelki ember azonban mindent megítél, de őt senki sem ítéli meg. Mert ki ismerte meg úgy az Úr gondolatát, hogy őt kioktathatná? Bennünk pedig Krisztus értelme van.” 1 Korinthus 2:14-16

Csak keresztények érthetik meg a Bibliát, mert a Szentlélek csak a keresztényeknek segít megérteni azt. Egy új kereszténynek azonban nehézséget okozhat a Szentírás megértése, mert még csak most kezdi el tanulni. De egy idősebb kereszténynek képesnek kell lennie megérteni a Szentírást, ha tanulmányozza azt. Mégis, ha a keresztény nem tanulmányozta a Szentírást, akkor ez a teszt nem vigasztalhatja őt, mert erre a kijelentésre igennel kellene tudnia válaszolni.

A „Keresztény Önvizsgálati Teszt” pontozása

Ahhoz, hogy megtudd, hogy keresztény vagy-e, add össze, hogy hányszor jelöltél meg egy állítást igaznak és hamisnak. A teszt két részből áll.

Hitvallás

Először is, az 1., 2., 3. és 4. állítás az hitvallásodat méri fel. Ezek az igaz keresztény lényegi elemei, ezért ha nem jelölted az 1., 2., 3. és 4. állítást Igaznak, akkor biztosan nem vagy keresztény.

#1 – A keresztények ezt igaznak fogják jelölni.
#2 – A keresztények ezt igaznak fogják jelölni.
#3 – A keresztények ezt igaznak fogják jelölni.
#4 – A keresztények ezt igaznak fogják jelölni.

A hited gyakorlati bizonyítékai

Az #5, #6, #7, #8, #9 és #10 állítások további bizonyítékokat mérnek arra, hogy hitvallásod valóságos, ahogyan növekszel a hitedben. Ezek egyre nyilvánvalóbbá válnak, ahogy engedelmeskedsz az Igének. Ezért minél több állítást jelöltél meg igaznak, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy keresztény vagy. Minél kevesebbet jelöltél meg, annál kevésbé valószínű, hogy keresztény vagy. Hány ilyen tulajdonság jellemez téged?

Ajánlott Írásaink: