33 Bátorító Bibliai Idézet Arról, Hogy Isten Meghallgatja Az Imáinkat:

33 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, szentírás, idézet és szakasz arról, hogy Isten meghallgatja imáinkat és a kiáltásainkat.

33 bátorító bibliai idézet arról, hogy Isten meghallgat minket:

1 János 5:14, Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja.

Zsoltárok 18:6-8, Az alvilág kötelékei körülfontak, a halálos hurkok rám csapódtak. Kínomban az Úrhoz kiáltottam, Istenemhez emeltem szavam. Ő meghallotta hangomat szent templomából, panaszom elért a füléhez. Akkor megingott a föld és megremegett, a hegyek alapjai megrendültek, (remegés fogta el őket lángoló haragjától.)

1 Péter 3:12, Mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul.

Jakab 5:16, Valljátok meg tehát egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Igen hathatós az igaz ember buzgó könyörgése.

1 Péter 5:7, Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok

Zsidókhoz írt levél 4:16, Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónjához, hogy irgalmat találjunk és kegyelmet kapjunk, amikor segítségre szorulunk.

Zsoltárok 34:16-17, Az ÚR szeme látja az igazakat, füle meghallja kiáltásukat. 17Az ÚR a gonosztevők ellen fordul, emléküket is kiirtja a földről.

Ézsaiás 65:24, Mielőtt kiáltanak, én már válaszolok, még beszélnek, én már meghallgatom.

Máté 7:7, „Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és megnyittatik nektek.

Jakab 4:3, Vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek: csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni.

Róma 8:28, Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.

Zsoltárok 66:18, Ha szívemben gonoszság lett volna, nem hallgatott volna meg az Úr.

János 9:31, Tudjuk, hogy az Isten nem hallgat meg bűnösöket; de ha valaki istenfélő, és az ő akaratát cselekszi, azt meghallgatja.

Ézsaiás 59:2, Hanem a ti bűneitek választottak el titeket Istenetektől, a ti vétkeitek miatt rejtette el orcáját előletek, és nem hallgatott meg.

1 János 1:9, Ha megvalljuk bűneinket, akkor mivel jó és igazságos, megbocsátja bűneinket, és minden igazságtalanságtól megtisztít minket.

2Krónikák 7:14, De ha népem, amely nevemet viseli, megalázkodik, könyörög hozzám, kedvemet keresi és megtér gonosz útjáról, akkor meghallgatom az égből, megbocsátom bűneit, és meggyógyítom országát.

Zsoltárok 4:2, Hallgass meg, ha hozzád kiáltok, igazságos Istenem! Szorult helyzetemből adj nekem kiutat, könyörülj rajtam, hallgasd meg imámat!

János 16:24, Eddig nem kértetek semmit a nevemben. Kérjetek és kaptok, hogy örömötök teljes legyen.

Jeremiás 33:3, Kiálts hozzám, és válaszolok, hatalmas és megfoghatatlan dolgokat jelentek ki neked, amelyekről nem tudhatsz!

Zsoltárok 145:18-19, Közel az Úr mindenkihez, aki hozzá kiált, mindenkihez, aki tiszta szívből hívja. Akik félik, azoknak teljesíti kívánságát, meghallgatja kérésüket és megmenti őket.

János 3:16, Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Róma 10:13, amint meg van írva: „Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül.”

Filippi 4:6-7, Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Jakab 4:8, Közeledjetek Istenhez, s majd ő is közeledik hozzátok. Mossátok tisztára kezeteket, bűnösök, és tisztítsátok meg szíveteket, megosztott lelkűek.

Zsoltárok 34:15, Hagyd el a rosszat és válaszd a jót, keresd a békét és járj a nyomában!

Jakab 1:5-7, Ha valaki közületek bölcsességben szenved hiányt, kérje Istentől, aki szívesen ad mindenkinek, anélkül, hogy a szemére vetné, s meg is kapja, csak hittel kérje, egy csöppet sem kételkedve. Mert aki kételkedik, hasonlít a tenger hullámaihoz, amelyeket felkorbácsol és ide-oda vet a szél. Az ilyen ember ne higgye, hogy bármit is kap az Úrtól,

Zsidók 11:6, Hit nélkül pedig nem lehet senki sem kedves, aki ugyanis az Istenhez járul, hinnie kell, hogy Ő van és megjutalmazza azt, aki Őt keresi.

Róma 5:8, Isten azonban abban mutatta meg rajtunk a szeretetét, hogy Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor bűnösök voltunk.

Róma 8:32, Aki saját Fiát nem kímélte, hanem mindnyájunkért áldozatul adta, hogyne ajándékozna nekünk vele együtt mindent?

1 János 5:14-15, Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk.

1 János 5:14-15, Az a bizalom, amellyel iránta vagyunk, azt jelenti, hogy bármit kérünk is akarata szerint, meghallgatja. Ha pedig tudjuk, hogy bármit kérünk, meghallgat bennünket, tudjuk azt is, hogy amit kértünk, azt már meg is kaptuk.

És ha tudjuk, hogy meghallgat minket mindenben, amit kérünk, akkor tudjuk, hogy megkapjuk a választ a kéréseinkre.

Ajánlott Írásaink: