27 Bibliai Idézet, Amivel Isten Vigasztal Minket:

27 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai versek, szentírási részek, idézetek és szakaszok, amikor szükséged van Isten vigasztalására.

Imádkozom érted ma is:

Isten hozzon neked vigaszt, békét és örömet.

Ahogy Isten megvigasztal téged örömmel és békességgel, emlékezz arra, hogy Isten megvigasztal minket, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat.

Isten adjon neked folyamatosan nyitott szemeket, hogy meglásd és megtapasztald Isten irántunk való szeretetét.

Isten erősítsen meg téged ma és mindig, Ámen.

27 bátorító bibliai vers arra az esetre, ha szükséged van Isten vigasztalására:

Máté 5:4, Boldogok, akik szomorúak, mert majd megvigasztalják őket.

Zsoltárok 119:81-82, Lelkem sóvárogja segítségedet és szavadban bizakodom. Szemem eped ígéreted után; mikor vigasztalsz meg?

Zsoltárok 23:4, Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy; a te veszsződ és botod, azok vigasztalnak engem.

Ézsaiás 51:12, Én, én vagyok vigasztalótok! Miért félsz halandó embertől, olyan embertől, aki a fű sorsára jut?

Ézsaiás 66:13, Ahogyan az anya vigasztalja fiát, úgy vigasztallak én titeket: Jeruzsálemben kaptok vigasztalást!

2 Korinthus 1:3-4, Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atyja, az irgalom Atyja és minden vigasztalás Istene, aki megvigasztal minket minden nyomorúságunkban, hogy mi is megvigasztalhassunk másokat minden nyomorúságban, azzal a vigasztalással, amellyel az Isten vigasztal minket.

Zsoltárok 119:50, Ez a vigasztalásom nyomorúságomban, mert beszéded megelevenít engem.

Zsoltárok 119:76, Vigasztaljon meg engem szereteted, ahogyan megígérted szolgádnak.

Zsoltárok 86:17, Add jelét kegyelmednek, hadd lássák gyűlölőim, és szégyenkezzenek, hogy te, Uram, megsegítettél és vigaszt nyújtottál.

Zsoltárok 71:21, Állítsd helyre híremet és engedd, hogy újra megvigasztalódjam.

Zsoltárok 94:19, Ha a szívben felgyülemlik a gond, vigasztalásod felvidítja a lelkem.

Zsoltárok 147:3, Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket.

Zsoltár 94:19, Ha a szívben felgyülemlik a gond, vigasztalásod felvidítja a lelkem.

Zsoltárok 142:3, Kiöntöm előtte panaszomat, feltárom előtte gondjaimat.

Ézsaiás 40:1, Vigasztaljátok, vigasztaljátok népemet! – mondja Istenetek.

Zsoltárok 119:52, Ha ősrégi döntéseidre gondolok, megvigasztalódom, URam!

Ézsaiás 49:13, Ujjongjatok, egek, vigadozz, föld, törjetek ki ujjongásba, hegyek! Mert megszánta népét az ÚR, és könyörül a nyomorultakon.

Ézsaiás 12:1, Azon a napon ezt mondod majd: Hálát adok neked, URam, mert bár haragudtál rám, elmúlt haragod, és megvigasztaltál.

Márk 10:49, Jézus megállt és ezt mondta: „Hívjátok ide!” Odahívták a vakot ezekkel a szavakkal: „Bízzál! Kelj fel! Hív téged!”

Ézsaiás 52:9, Vígan ujjongjatok mindnyájan, Jeruzsálem romjai! Mert megvigasztalta népét az ÚR, megváltotta Jeruzsálemet!

Jeremiás 31:13, Akkor majd táncot lejt örömében a lány, az ifjak és az öregek egyaránt boldogok lesznek. Gyászukat akkor örömre fordítom, megvigasztalom őket, s örömet szerzek nekik fájdalmuk után.

Ézsaiás 51:3, Bizony, megvigasztalja Siont az ÚR, megvigasztalja összes romjait. Olyanná teszi pusztaságát, mint az Éden, kopár földjét, mint az ÚR kertje. Boldog örvendezés lesz majd benne, magasztalás és hangos zsoltárének.

Zakariás 1:17, És őelőtte jár az Illés lelkével és erejével, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, hogy felkészült népet állítson az Úr elé.”

2 Korinthus 7:6-7, De Isten, a megalázottak vigasztalója, megvigasztalt minket Titusz megérkezésével; de nemcsak az ő megérkezésével, hanem azzal a vigasztalással is, amellyel ő nálatok megvigasztalódott. Hírül hozta ugyanis nekünk a ti vágyódásotokat, a ti kesergéseteket, a ti hozzám való ragaszkodásotokat, úgyhogy még jobban megörültem.

2Korinthus 13:11, Különben, testvérek, örüljetek, tökéletesedjetek, buzdítsátok egymást, éljetek egyetértésben és békében! Akkor veletek lesz a szeretet és a béke Istene.

2Thesszalonika 2:16-17, Maga pedig a mi Urunk Jézus Krisztus és az Isten, a mi Atyánk, aki szeretett minket, és kegyelméből örök vigasztalással és jó reménységgel ajándékozott meg, vigasztalja meg a ti szíveteket, és erősítsen meg titeket minden jó cselekedetben és beszédben.

Róma 15:13, A reménység Istene pedig töltsön be titeket a hitben teljes örömmel és békességgel, hogy bővölködjetek a reménységben a Szentlélek ereje által.

Ajánlott Írásaink: