20 Bátorító Bibliai Idézet Arról, Hogy Legyünk Igazságosak:

Fedezz fel 20 inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai verset, szentírási részt, idézetet és szövegrészt arról, hogy legyünk igazságosak másokkal szemben, és éljünk tisztességgel és becsülettel. Imádkozom, hogy ezek a szentírások áldás és bátorítás legyenek számodra és a tieid számára!

Légy igazságos másokkal szemben: 20 bátorító bibliai vers és szentírási idézet.

3Mózes 19:15, Ne kövessetek el jogtalanságot az ítélkezésben! Ne nézd, hogy valaki nincstelen; és ne kedvezz a hatalmasnak! Igaz ítéletet hozz honfitársad ügyében!

3Móz 25:17, Ne csalja meg senki a honfitársát. Féld Istenedet. Én, az ÚR, vagyok a ti Istenetek!

Ézsaiás 33:14-16, Megrettentek a Sionon a vétkesek, reszketés vett erőt az elvetemülteken: Ki lakhat közülünk perzselő tűz mellett, ki lakhat közülünk örökös izzás mellett? Aki igazságosan él, és őszintén beszél, megveti az elnyomással szerzett nyereséget, nem fogad el megvesztegetést, hanem elhárítja a kezével, bedugja a fülét, hallani sem akar vérontásról, befogja a szemét, látni sem akar gonoszságot. Az ilyen ember magas helyen lakik, sziklaerőd a fellegvára. Kenyerét megkapja, vize állandóan van.

Példabeszédek 11:1-3, Hamisított mérleg iszonyat az Úrnak, de a pontos súlyok megnyerik tetszését. Az elbizakodottságnak gyalázat a társa, a szerényeknél a bölcsesség lakik. Az őszintét bizton vezeti tisztasága, a hűtlent a hamisság romlásba dönti.

Lukács 6:31, És amint szeretnétek, hogy az emberek veletek bánjanak, ti is úgy bánjatok velük.

1 Korinthus 10:23, Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.

Jakab 2:1-4, Testvéreim, amikor dicsőséges Urunkba, a Jézus Krisztusba vetett hitetek szerint éltek, ne legyetek személyválogatók. Mert ha belép hozzátok a gyülekezetbe fényes ruhában egy aranygyűrűs férfi, és ugyanakkor egy szegény is belép kopott ruhában, és ti arra figyeltek, aki a fényes ruhát viseli, sőt ezt mondjátok neki: „Te ülj ide kényelmesen”, a szegényhez pedig így szóltok: „Te állj oda”, vagy „Ülj le ide a zsámolyomhoz”, nem kerültetek-e ellentmondásba önmagatokkal, és nem lettetek-e gonosz szándékú bírákká?

ApCsel 10:34-36, Péter így kezdte beszédét: „Valóban el kell ismernem, hogy az Isten nem személyválogató, mindenki kedves előtte, aki féli és az igazságosságot cselekszi, bármely nép fia is. A tanítást ugyan Izrael fiainak adta, amikor békét hirdetett Jézus Krisztus által. Ő mindenki Ura.

Efézus 4:32, Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.

Filippi 2:4, És senki se a maga hasznát nézze, hanem mindenki a másokét is.

Máté 7:12, „Amit tehát szeretnétek, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is ugyanazt cselekedjétek velük, mert ez a törvény, és ezt tanítják a próféták.”

Kolossé 3:23, Bármit tesztek, tegyétek szívből, mintha az Úrnak és nem embereknek tennétek.

1 Péter 4:9, Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül.

Róma 12:10, A testvérszeretetben legyetek egymás iránt gyengédek, a tiszteletadásban egymást megelőzők,

János 7:24, Ne látszatra ítéljetek, hanem igazságosan ítéljetek!”

Példabeszédek 31:9, Nyisd ki a szádat és dönts igazságosan, szerezz érvényt a szegény s elnyomott igazának!

Máté 7:1-2, „Ne ítéljetek, hogy ne ítéltessetek! Mert amilyen ítélettel ítéltek, olyannal ítéltettek; és amilyen mértékkel mértek, nektek is olyannal mérnek.

Galata 5:14, Mert az egész törvény ebben az egy igében teljesedik be: „Szeresd felebarátodat, mint magadat.”

Mikeás 6:8, „Megmondták neked, ó ember, mi a jó, és mit kíván tőled az Úr: Semmi mást, mint hogy váltsd tettekre az igazságot, szeresd hűségesen, és járj alázatosan a te Isteneddel.”

ApCsel 24:16, Magam is arra törekszem, hogy lelkiismeretem mindig tiszta legyen Isten és az emberek előtt.

Így segítsen minket Isten, ámen.

Ajánlott Írásaink: