15 Bátorító Bibliai Idézet A Múlt Elengedéséről:

15 Inspiráló, motiváló, felemelő és bátorító bibliai vers, írás, idézet és szakasz a múlt elengedéséről.

Ézsaiás 43:18-19, Ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek! Mert én újat cselekszem, most kezd kibontakozni – talán nem tudjátok? Már készítem az utat a pusztában, a sivatagban folyókat fakasztok.

Filippi 4:6-7, Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.

Filippi 3:13-14, Testvérek, nem gondolom, hogy máris magamhoz ragadtam, de azt igen, hogy elfelejtem, ami mögöttem van, és nekilendülök annak, ami előttem van. Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban.

Róma 8:28, Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.

Példabeszédek 4:25-27, Szemed előre tekintsen, és egyenesen magad elé nézz! Ügyelj, hogy merre tart a lábad, akkor minden utad biztos lesz. Ne térj le se jobbra, se balra, tartsd távol lábadat a rossztól!

Ézsaiás 26:3-4, Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. Bízzatok az ÚRban mindenkor, mert az ÚR a mi kősziklánk mindörökre!

Zsoltárok 138:8, Teszi ezt velem Uram, jóságod mindörökké megmarad. Kezed művétől ne fordulj el!

Filippi 1:6, Éppen ezért meg vagyok győződve arról, hogy aki elkezdte bennetek a jó munkát, elvégzi a Krisztus Jézus napjára.

1 Péter 5:7, Minden gondotokat őreá vessétek, mert neki gondja van rátok

2Korinthus 5:17, Mindenki, aki Krisztusban van, új teremtmény. A régi megszűnt, valami új valósult meg.

Jób 17:9, De az igaz mégis hű marad útjához, kinek keze tiszta, gyarapszik erőben.

Zsoltárok 37:5-6, Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik: világossá teszi igazságodat, jogodra fényt derít.

Zsoltár 51:10, Hadd halljam örömnek és boldogságnak hírét, s ujjongani fognak megtört csontjaim.

Filippi 4:13, Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem.

Jeremiás 29:11, Mert csak én tudom, mi a tervem veletek – így szól az ÚR -: békességet és nem romlást tervezek, és reményteljes jövőt adok nektek.

Ámen.

Ajánlott Írásaink: