10 Dolog, Amire Isten Soha Nem Utasít Senkit:

„Idegent pedig nem követnek, hanem elfutnak tőle, mert az idegenek hangját nem ismerik.” (János 10:5)

Amikor új keresztény voltam, Isten hangjának hallása és megismerése volt az a két dolog, amivel a legtöbbet küzdöttem. Honnan tudhattam volna, hogy Istentől hallom-e, amikor nem ismertem a hangját? Hogyan lehettem volna biztos abban, hogy az Úr szól hozzám, miközben a Szentírást olvastam, prédikációt hallgattam, vagy vasárnapi iskolába vagy bibliaórára jártam? Annyira féltem attól, hogy lemaradok Isten utasításairól, figyelmeztetéséről és bátorításáról, hogy gyakran megbénított a kétség.

Ahogy elkezdtem tanulmányozni a Bibliát, megtanultam, hogy Isten hangja hogyan illeszkedik a Szentíráshoz. Így, ha tudni akartam, hogy mit mond Isten egy adott témáról, akkor csak azt kellett tudnom, hogy mit mond a Biblia az adott témáról. Ha hallottam egy hangot, és nem voltam biztos benne, hogy az az Úr hangja-e, a Biblia megerősítette, hogy Ő az.

Isten hangja soha nem mond ellent a Bibliának. Ha a hang, amit hallasz, arra bátorít, hogy kiragadd a Szentírást a szövegkörnyezetéből, hogy az a helyzetedhez illeszkedjen, akkor a hang nem Isten.

A Szentírás tanulmányozásával, imádkozással és Isten tanításának kérésével növekedhetünk és felismerhetjük Isten iránymutatásait.

Íme tíz dolog, amire Isten soha nem utasít:

1. Isten hangja soha nem fogja megtagadni Jézus Krisztust.

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”. (János 3:16)

Bármennyire is biztosak vagyunk abban, hogy Jézus Krisztus teljesen Isten és teljesen ember, hogy Ő Isten Fia, és hogy az üdvösség csak a belé vetett hit által jön el, sokan mások másról vannak meggyőződve. Vannak hangok a világban, amelyek megpróbálják meggyőzni a keresztényeket arról, hogy Jézus nem az egyetlen út Istenhez és a mennybe. Nyugodj meg, minden olyan hang, amely azt mondja neked, hogy vannak más utak is Istenhez, nem az Úrtól származik. Így Isten soha nem fogja kérni tőled, hogy más megváltóba helyezd a hitedet.

2. Isten hangja soha nem fog lealacsonyítani vagy demoralizálni téged.

„Azok csak rövid ideig és hangulatuk szerint fenyítettek bennünket, ő ellenben a legjobbat akarja nekünk, hogy szentségének részesévé legyünk..” (Zsidókhoz írt levél 12:10)

Isten elítélhet, megdorgál minket és meg is fog büntetni minket időről időre. Ő azonban soha nem fogja lealacsonyítani vagy demoralizálni a gyermekeit. Soha nem fog lealacsonyítani, és szándékosan nem fog bántani. Isten szeret minket, és ezt a szeretetet úgy árasztja ránk, ahogy egy szerető apa tenné. Minden hang, amely lealacsonyít, nem Istentől való.

3. Isten hangja soha nem fog téged bűnre utasítani.

„Mit mondjunk tehát? Maradjunk a bűnben, hogy megnövekedjék a kegyelem? Szó sincs róla! Akik meghaltunk a bűnnek, hogyan élhetnénk még benne?” (Róma 6:1-2)

Isten hangja nem fog bűnre csábítani. Nem fogja azt mondani neked, hogy rendben van a bűnös életmód. Ha egy hangot hallasz, amely bűnök elkövetésére bátorít, akkor légy biztos benne, hogy ez a hang nem a mi Atyánké. A Biblia például azt mondja nekünk, hogy tiszteljük a szüleinket, ne paráználkodjunk, és ne hazudjunk egymásnak. Ha azt hiszed, hogy Isten azt mondja neked, hogy gyalázd meg a szüleidet, hogy rendben van a paráznaság, és hogy hazudj valakinek, akkor légy biztos benne, hogy ezek az utasítások nem Isten szívéből szólnak hozzád.

4. Isten szava soha nem fog megosztottságot okozni a testvérek között.

„A hazudozó, hamis tanú, s végül, aki viszályt kelt a testvérek között.”. (Példabeszédek 6:19)

Atyánk a szeretet és az egység Istene. Isten gyűlöli a megosztottságot vagy a viszályt. Nem akarja, hogy gyermekei széthúzásban éljenek. Azt akarja, hogy szeressük egymást, együtt dolgozzunk a szolgálatban, és egy család legyünk. Azt akarja, hogy jól kijöjjünk egymással. Arra bátorít minket, hogy békességben éljünk egymással. Bármely hang, amely a Krisztus testén belüli megosztottságra buzdít, nem Isten.

5. Isten hangja soha nem fogja azt mondani, hogy gyűlöljünk valakit (a bűnét igen, de nem őt).

„Én pedig azt mondom nektek: szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért!” (Máté 5:44)

Isten nem fogja azt mondani, hogy gyűlölj valakit, mert a Biblia azt mondja, hogy szeressük ellenségeinket és felebarátainkat is. Így ha olyan hangot hallasz, amely gyűlöletre buzdít, biztos lehetsz benne, hogy az a hang nem az Úré.

6. Isten hangja soha nem fogja azt mondani, hogy valaki nem üdvözülhet.

„Nem késlekedik az Úr az ígérettel, amint egyesek gondolják, hanem türelmes hozzátok, mert nem azt akarja, hogy némelyek elvesszenek, hanem azt, hogy mindenki megtérjen.” (2Péter 3:9)

Az üdvösség Isten akarata az egész emberiség számára, a muszlim, hindu, ateista, agnosztikus, buddhista stb. Isten azt akarja, hogy mindenki eljusson Jézus Krisztus üdvözítő ismeretére. Azt akarja, hogy mindannyian Vele töltsük az örökkévalóságot a mennyben. Ezért Isten hangja nem fogja azt mondani, hogy valaki nem üdvözülhet. Továbbra is imádkoznunk kell a nem üdvözült családtagjainkért, barátainkért, idegenekért, sőt még az ellenségeinkért is.

7. Isten hangja soha nem fogja azt mondani, hogy kételkedj az Ő akaratában, az Ő szavában vagy az Ő útjában.

„De hittel kérje, semmit sem kételkedve, mert aki kételkedik, az olyan, mint a tenger hulláma, amelyet a szél sodor és ide-oda hajt. Ne gondolja tehát az ilyen, hogy bármit is kaphat az Úrtól.” (Jakab 1:6-7)

A kétely soha nem Istentől származik. Emlékeztek, amikor a kígyó megkérdezte Évát: „Valóban azt mondta Isten: „Ne egyél a kert egyetlen fájáról sem”?”. A Sátán ma ugyanezt a taktikát alkalmazza velünk szemben. Azt akarja, hogy megkérdőjelezzük Isten utasításait. Azt akarja, hogy kételkedjünk az Úrban, és ne engedelmeskedjünk a szavának. Isten hangja nem fogja azt mondani, hogy kételkedjünk benne. A kétely nem bűn. Ami számít, az az, hogy hogyan reagálsz a kételyre. Sőt, Isten hangja arra fog bátorítani minket, hogy mindig bízzunk az Úrban.

8. Isten hangja soha nem fogja azt mondani, hogy féljünk a démonoktól.

„Ne féljetek azoktól, akik a testet megölik, a lelket azonban nem tudják megölni! Inkább attól féljetek, aki a kárhozatba vetve a testet is, a lelket is el tudja pusztítani!” (Máté 10:28)

Isten soha nem fogja azt mondani a keresztényeknek, hogy féljenek a démonoktól. Ellenkezőleg, a Biblia azt mondja, hogy Istentől kell félnünk. Egyedül Isten érdemli meg a tiszteletünket és az áhítatunkat. Azoknak a keresztényeknek, akik Isten akaratában járnak, nincs okuk félni a démonoktól, ezért minden olyan hang, amely arra biztat minket, hogy féljünk a démonoktól, nem Isten szívéből jön.

9. Isten hangja soha nem fogja azt mondani, hogy ne engedelmeskedjünk az isteni tekintélynek.

„Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmaknak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől, ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen; akik pedig ellenállnak, azok ítéletet vonnak magukra.” (Róma 13:1-2)

Lehet, hogy nem szeretjük és nem élvezzük az isteni tekintélyt, de ettől függetlenül engedelmeskednünk kell neki. A kulcs itt az „istenfélő” szó. Isten nem fogja azt mondani, hogy hagyd figyelmen kívül a házastársadat, a munkaadódat vagy az egyházi vezetést, kivéve, ha valami törvénytelen, erkölcstelen vagy bűnös dolgot követelnek tőled.

10. Isten hangja soha nem fogja azt mondani neked, hogy nem szeret téged.

„Mi ismerjük és hisszük azt a szeretetet, amellyel Isten szeret minket. Isten szeretet, és aki a szeretetben marad, az Istenben marad, és Isten is őbenne.” (1János 4:16)

Isten szeret minket, a hibáink, gyengeségeink, sőt a bűneink ellenére is. Isten mindezeken keresztül szeret minket. Minden hang, amely azt mondja neked, hogy Isten nem szeret téged, hazug hang. Az a hang nem Istené.

Ajánlott Írásaink: