4 Ima A Minden Körülmények Közötti Egységért…

Emlékezzünk a Szentírás szavaira, amikor az egységért imádkozunk, ahogyan az 1Péter 3:8 mondja: “Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.”.

Gyakran előfordulhat, hogy a legnagyobb szükség idején a stressz és a feszültség hatására utat engedünk az egymás között folyó harcoknak; elfelejtjük, hogy ki az igazi ellenség. Kemény szavak hangzanak el, barátságok szakadnak meg; oldalt választunk és vonalakat húzunk. Érzelmek sérülnek. Az árulás mélyre hatol. Egyre nehezebb megbocsátani és továbblépni. És néha megrekedünk, ott ragadva az összetört zűrzavarban.

Mégis, éppen a feszültség és a küzdelem ezen időszakaiban van szükségünk, jobban, mint valaha, arra, hogy egyként gyűljünk össze. Egységesen és erősen.

És biztosak lehetünk benne, hogy a Sátán ezekben az időkben harcol a legkeményebben. Tudja, hogy együtt erősebbek vagyunk, ha bátorítjuk egymást. Tudja, hogy bátrak és elszántak vagyunk, amikor az egységért imádkozva fedezzük egymást. Tudja, hogy a hívők egysége Jézus Krisztus ereje által olyan erő, amellyel számolni kell.

Egy dolog igaz: az ellenség akkor harcol a legkeményebben, amikor tudja, hogy a belső vitáink lefoglalnak minket. Ne hagyjuk, hogy győzzön. Akkor nyer lendületet, amikor elfelejtjük, hogy ő az ok. Mert amikor képesek vagyunk túllátni a nézeteltéréseinken, és félretesszük azokat, akkor a nagyobb célt tekinthetjük meg ebben az életben. Hogy Krisztust mint Királyt tiszteljük. Soha nem fogunk mindenben egyetérteni, es ez amúgy sem volt soha az igazi cél.

“Minden dolgotok szeretetben menjen végbe!” (1Korinthus 16:14)

4 ima az egységért és a szeretetért

Mert a tökéletes szeretet, amely Krisztustól származik, kiűz minden félelmet. Ez az, ami erőt ad ahhoz, hogy az Ő erejével hajtva, békében körülvéve, szemünket arra szegezve, aki minden nap lélegzetet ad nekünk, előre haladjunk. Minden, amit teszel. Minden, amit mondasz. Minden, amiért kiállsz. Tegyük mindezt szeretettel.

Imádság az egységért, amikor az élet bizonytalannak tűnik

Tudjuk, hogy velünk vagy, és harcolsz népedért. Hisszük, hogy nem erővel, nem hatalommal, hanem a te Lelked által teszel különbséget a világunkban.

Szükségünk van rád. Vannak napok, amikor olyan összetörtnek és bizonytalannak érezzük magunkat. Fáj, küzdünk, és jobban, mint valaha, tudatában vagyunk saját gyengeségeinknek és a minket folyamatosan körülvevő sötét erőknek, amelyek azért küzdenek, hogy teret nyerjenek életünkben és családjainkban. Mi ma úgy döntünk, hogy megálljuk a helyünket, és azt mondjuk: “eddig és ne tovább”.

Imádkozzunk bölcsességért, hogy félretegyük a különbségeket

Drága Istenünk, kérünk, tölts el minket a szeretet és az egység Lelkével a hívők között szerte a nemzetben.

Kérünk segítségedet, hogy tegyük félre a nézeteltéréseinket, és tekintsünk a nagyobb ügyre, Krisztus ügyére. Kérünk, hogy segíts nekünk, hogy valóban a szeretet életét éljük. Tudjuk, hogy ez csak a te Lelked ereje által lehetséges, ezért imádkozunk azért, hogy Lelked új utakon mozogjon országunkban. Fordítsd vissza hozzád népedet. Vonzz másokat, hogy megismerjenek téged. Köszönjük, hogy mindig velünk vagy, hogy nagy célt és reményt adj nekünk.

Imádkozunk családjainkért, minden számunkra legkedvesebb kapcsolatért, hogy őrizd meg időnket és közös életünket. Kérünk, hogy gyorsan megbocsássuk a sérelmeket, hogy megújuljon az együttérzés szíve, hogy a szeretet és a hűség minden döntésünkben és cselekedetünkben megmutatkozzon.

Imádkozzunk a szeretetért, amelyre szükségünk van ahhoz, hogy egységben tudjunk együtt dolgozni

Drága Istenünk, imádkozunk egyházainkért, munkahelyeinkért, iskoláinkért és közösségeinkért.

Segítségedet kérjük, hogy világosság legyünk minden helyen, ahol nekünk adtad a lehetőséget, hogy járjunk és keljünk. Adj nekünk gondoskodást és bölcsességet, ahogyan együtt élünk és dolgozunk egymással. Segíts, hogy a másik szükségleteit előbbre nézzük, mint a sajátunkat, és hogy mindig készen álljunk arra, hogy a bennünk lévő szereteted erejével szolgáljuk a körülöttünk élőket. Add meg nekünk Uram, örömödet, kegyelmedet és békéd erőteljes jelenlétét.

Imádkozunk a hatalomban lévőkért, nemzetünk minden vezetőjéért, hogy add meg nekik bölcsességedet és igaz látásodat, amikor vezetnek. Imádkozunk, hogy szívük először hozzád forduljon, hogy felismerjék, honnan jön az igazi segítség és erő. Kérünk, hogy vigyázz a jövés-menésükre, hogy te légy a menedékük és a békességük. Imádkozunk, hogy minden vezetőt bölcs tanáccsal vegyél körül, hogy alázatosak és jóságosak, türelmesek és szeretetteljesek legyenek tetteik és szavaik által. Imádkozunk, hogy a beléd vetett hitük rendíthetetlen, erős, határozott és szilárd legyen.

Imádkozzunk a nemzet egységéért

Kedves Isten, imádkozunk a te védelmedért, mint egy nemzet Isten alatt.

Kérünk, hogy vedd körül ezt az országot, és boríts be minket hatalmas kezeddel. Imádkozunk egységért országunkban, hogy különbözőségeink ellenére hajlandóak legyünk együtt erősen kiállni, könyörületesen és kegyelemmel élni napjainkat. Kérünk, hogy egyetlen ellenünk emelt fegyver se legyen sikeres, és hogy hiúsítsd meg az ellenség ellenünk irányuló támadásait.

Köszönjük, hogy gazdag vagy irgalmasságban és kegyelemmel teljes. Köszönjük, hogy erős és hatalmas vagy. Köszönjük, hogy ma is harcolsz értünk.

Ébressz fel minket, Uram! Emlékeztess minket, hogy tudatosan éljünk, hogy váltsuk meg az időt, hallgassunk szavaidra, és legyünk hajlandóak változtatni ezen a földön. Adj nekünk bátorságot, hogy felemeljük a szavunkat. Segíts, hogy ne maradjunk csendben, hanem bölcsességed és szereteted által tegyünk meg mindent.

Imádkozunk nagy gyógyulásodért földünkön. Ragyogtasd ránk arcodat, drága Uram. Adj nekünk bátorságot, hogy elmenjünk az egész világba, és elvigyük a béke evangéliumának üzenetét. Most is ugyanolyan nagy szükségünk van rád, mint korábban bármikor. A mi időnk a te kezedben van.

Tégy ma tiszteletet Nevednek, mert egyedül Te vagy méltó rá. Jézus nevében, Ámen.

10 idézet a Krisztusban való egységünkről:

János 17:23

“Én őbennük és te énbennem, hogy tökéletesen eggyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél.”

Kolossé 3:14-15

“Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.”

Róma 12:16

“Egymással egyetértésben legyetek, ne legyetek nagyratörők, hanem az alázatosakhoz tartsátok magatokat. Ne legyetek bölcsek önmagatok szerint.”

Efézus 4:32

“Inkább legyetek egymás iránt jóindulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban.”

Efézus 4:3-6

“Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a Lélek egységét. 4Egy a Test és egy a Lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk Atyja, aki mindennek fölötte áll, mindent áthat és mindenben benne van.”

Zsoltárok 133:1

“Zarándokének. Dávidé. Ó, mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben élnek!”

1 Péter 3:8

“Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak.”

Máté 18:19-20

“Azt is mondom nektek: Ha ketten közületek valamiben egyetértenek a földön, és úgy kérik, megkapják mennyei Atyámtól. Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.”

Galata 3:26-28

“Hiszen az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusba vetett hitben. Mert mindannyian, akik megkeresztelkedtetek Krisztusban, Krisztust öltöttétek magatokra. Nincs többé zsidó vagy görög, rabszolga vagy szabad, férfi vagy nő, mert mindannyian eggyé lettetek Krisztus Jézusban.

János 13:35

“Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.”

Ugyanaz az erő, amely széttörte a börtönláncokat, feltámasztotta Lázárt a halálból, és kettéválasztotta a Vörös-tengert, ugyanaz az erő, amely meggyógyította a vakot, és megszabadította a delíriumosokat a démonoktól, ugyanaz az erő munkálkodik ma is.

Ő ugyanaz. Tegnap, ma és mindörökké.

Álljunk össze egységben, mint Krisztusban hívők, és imádkozzunk Istenért, hogy gyógyítsa meg családjainkat, gyülekezeteinket és nemzetünket. Erősítsen meg mindannyiunkat, és adjon nekünk újabb bepillantást az Ő csodálatos beavatkozásába, lássuk, hogy vak szemek nyílnak meg, sokan vonzódnak Hozzá, és megtapasztaljuk Urunk jóságát, mint még soha.

Ő meghallgatja imáinkat; Ő ismeri szükségleteinket. Nagy erő van abban, ha összefogunk, szívünket Isten felé fordítjuk, és imádkozunk családjainkért és országunkért. Emlékeztet minket, hogy Ő velünk van, segíteni fog nekünk, hogy nem vesztette el az irányítást, hanem terve van. És az Ő céljai győzedelmeskedni fognak. Mindig.

 

Ajánlott a témában: 20 Reggeli Ima, Hogy Hálás Szívvel Indítsd A Napod

Ajánlott Írásaink: