20 Bibliai Idézet A Békéről:

Szükséged van néhány bibliai versre a békéről? Nem vagy egyedül. Íme a kedvenc szentírási idézeteink arról a békességről, amelyet csak Isten adhat.

Az éjszakai forgolódás közben gyakran kell emlékeztetnem magam az 1János 3:20 egyszerű igazságára. Az üzenet így fogalmaz: bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a mi szívünknél, és mindent tud.

“Ahol Isten van – ott békesség van. Az ellenkezője pedig magától értetődő: ahol irigység, ellenségeskedés, türelmetlenség, önszeretet van – ott az ördög. Ahol az ördög van – ott minden romlott, büszke és ellenséges.” ~ Optinai Anatolij

Ahogy végigjártam ezt az utat, hogy megtanuljak kevesebbet aggódni, azt tapasztaltam, hogy a béke megtalálása nagyban függ attól, hogy mennyire vagyok hajlandó elhinni, hogy Isten nagyobb, mint az aggódó szívünk. Isten békéje csak annyira elérhető számunkra, amennyire bízunk az Ő uralmában és irgalmában irántunk. Legyetek bátorítva, hogy Istenbe vetett hitből éljetek, minden aggodalmat Őrá vetve!

20 bátorító bibliai idézet a békéről:

 • “Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik. ” – Ézsaiás 26:3
 • “Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen.” – János 14:27
 • “A felülről származó bölcsesség először is tiszta, aztán békeszerető, méltányos, engedékeny, irgalom tölti el, és gazdag termést hoz, nem részrehajló, nem képmutató.” – Jakab 3:17
 • “Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen énbennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok: én legyőztem a világot.” – János 16:33
 • “Maga pedig a békesség Ura adja meg nektek a békességet minden időben, minden módon. Az Úr legyen mindnyájatokkal.” – 2Thesszalonika 3:16
 • “Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” – Filippi 4:6-7
 • “Mily szép, ha feltűnik a hegyeken az örömhírt hozó lába! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet. Azt mondja Sionnak: Istened uralkodik!” – Ézsaiás 52:7
 • “Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.” – Zsoltárok 46:10
 • “Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon neked békességet! ” – 4Mózes 6:24-26
 • “Igyekezzetek minden emberrel békességben élni! Törekedjetek arra, hogy bűn nélkül éljetek, mert aki nem szent, az soha nem fogja meglátni az Urat!” – Zsidókhoz írt levél 12:14
 • “Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álnokságot; forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a békességet;” – 1 Péter 3:10-11
 • “Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által.” – Róma 5:1
 • “Nagyobb örömöt adsz szívembe azokénál, akiknek bőven van búzájuk és boruk.” – Zsoltárok 4:8
 • “Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Mert az én igám boldogító, és az én terhem könnyű.” – Máté 11:28-30
 • “Az igazság gyümölcse békességben vettetik el azoknak, akik békességet teremtenek. ” – Jakab 3:18
 • “A Krisztus békessége legyen a versenybíró szívetekben. Erre a békességre hívtak el titeket egy testben. Háládatosak legyetek.” – Kolossé 3:15
 • “Végül, testvéreim, örüljetek, állítsátok helyre a jó rendet magatok között, fogadjátok el az intést, jussatok egyetértésre, éljetek békességben, akkor a szeretet és a békesség Istene veletek lesz.” – 2Korinthus 13:11
 • “Igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével.” – Efézus 4:3
 • “Uralma növekedésének és a békének nem lesz vége a Dávid trónján és országában, mert megerősíti és megszilárdítja törvénnyel és igazsággal mostantól fogva mindörökké. A Seregek ÚRának féltő szeretete viszi véghez ezt!” – Ézsaiás 9:6
 • “A test törekvése halál, a Lélek törekvése pedig élet és békesség” – Róma 8:6

Keresztény idézetek a békéről

“Óvakodjatok a világhoz való szenvedélyes ragaszkodástól. Bár békével és kényelemmel csalnak meg, de ezek olyan múlékonyak, hogy észre sem veszed, ahogy megfosztanak téged tőlük, és helyükbe szomorúság, vágyakozás, csüggedés és semmiféle vigasz nem jön.” ~ Optinai Leonyid

“Benne ugyanis lélek van, amely értelmes, szent, a maga nemében egyetlen, sokrétű, finom, könnyed, mozgékony, átható, tiszta, világos, sérthetetlen, a jót kedveli, éles, akadályt nem ismer, jótékony, emberbarát, állhatatos, szilárd, bátor, mindenható, mindent lát és áthatja a szellemet, a gondolkodó, a tiszta és a legfinomabb lényeket. (Salamon bölcsessége 7,23). “Hiszen egy Lélek által mi is mindnyájan egy testté kereszteltettünk,” (1Kor 12,13). Minden jámbor ember hasonlóan telik meg Isten Lelkével, mint ahogyan a szivacs megtelik vízzel”. ~ Kronstadti János

“Ha megbocsátjátok az embereknek, amit vétettek ellenetek, mennyei Atyátok is megbocsát nektek. De ha nem bocsáttok meg az embereknek, Atyátok sem bocsátja meg bűneiteket. ‘ (Mt 6,14-15). Ha testvéred nem akar békességben élni veled, akkor is őrizd meg magad a gyűlölettől, őszintén imádkozz érte, és ne szidalmazd senkivel szemben”. ~ Maximos az Inkvizítor

Imák a békéért

Nem tudom megmondani, hogyan találhatsz több békét, de azt megmondhatom, hogy imádkozz tovább:

1. Jézus, jöjj és légy az én békém. Istenem, hiszem, hogy te jobban tudod, mint én, ezért ezt a te kezedben hagyom. Segíts, hogy a te szemszögedből nézzem a jelenlegi körülményeimet. Szeretnék bízni benned és a te erődre támaszkodni, hogy elégedettséget találjak. Szeretném megosztani másokkal a békét, amelyet benned találok. Amikor eljön a lehetőség, hogy életet és békét mutassak egy barátomnak, add meg nekem a szavakat és a bátorságot, hogy felajánljam: Jézus lesz a te békéd. Ámen.

2. Drága Mennyei Atyám, most szükségem van a lelki békére. Úgy tűnik, hogy a világ állandóan változik és változik, és szükségem van arra a békére, amelyről tudom, hogy csak tőled jöhet. Kérlek, tölts el vigasztalással, és légy velem most a szorongásban és az aggodalomban. Ámen.

3. Mindenható Isten, áldunk téged életünkért, dicsérünk téged bőséges kegyelmedért és oltalmadért, amelyet kapunk. Köszönjük hűségedet, még akkor is, ha mi nem vagyunk olyan hűségesek hozzád. Urunk Jézus, kérünk, hogy adj nekünk mindenre kiterjedő békességet elménkben, testünkben, lelkünkben és szellemünkben. Szeretnénk, ha meggyógyítanál és eltávolítanál mindent, ami stresszt, bánatot és szomorúságot okoz az életünkben. Kérünk, vezesd utunkat az életben, és tedd, hogy ellenségeink békében legyenek velünk. Add, hogy békéd uralkodjon családunkban, munkahelyünkön, vállalkozásainkban és mindenben, amire rátesszük a kezünket. Engedd, hogy békesség angyalai előttünk járjanak, amikor elmegyünk, és maradjanak mellettünk, amikor visszatérünk. Jézus nevében, Ámen.

Ajánlott Írásaink: