30 Szívmelengető Bibliai Vers A Háláról:

A hála kifejezése létfontosságú része a boldog és alázatos élet építésének. A modern korban gyakran türelmetlenek és irigyek leszünk még a mostani gazdagság és kényelem közepette is. De ami ennél is fontosabb, az anyagi javakon túl hálásnak kell lennünk az igazságos élet által elért belső és örök békesség lelki ajándékaiért.

Imádság a hálánk kifejezésére

Urunk, Istenünk, mennyei Atyánk, tőled szüntelenül sok bőséges áldást kapunk, és nap mint nap kegyesen megvédesz minket minden gonosztól. Kérünk, a te Lelked által add meg nekünk a kegyelmet, hogy hálás szívvel fogadjuk ajándékaidat, és megvalljuk az igaz hitet, hogy mindenütt dicsérhessünk és megköszönhessük csodálatos ajándékaidat és kegyelmeidet; Fiad, Jézus Krisztus, a mi Urunk által. Ámen.

Inspiráló bibliaversek a háláról

1 Thesszalonika 5:18

Mindenért hálát adjatok, mert ez az Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

Efézus 5:20

És adjatok hálát az Istennek, az Atyának mindenkor mindenért, a mi Urunk Jézus Krisztus nevében.

Jakab 1:17

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak

Zsoltárok 50:14

Hálával áldozzál az Istennek, és teljesítsd a felségesnek fogadásidat!

Kolossé 3:15

És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.

Zsidókhoz írt levél 13:15

Általa mutassuk be Istennek szüntelenül a dicséret áldozatát: az őt megvalló ajkak gyümölcsét.

Zsoltárok 100:4

Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!

2Korinthus 2:14

Hála legyen Istennek, aki Krisztusban mindig győzelemre segít minket, és ismeretét jó illatként mindenütt elterjeszti általunk.

Zsoltárok 116:12

Mivel viszonozzam az Úrnak, ami jót tett velem?

Siralmak 3:23

Minden reggel újjáéled, nagy az ő hűsége.

Filippi 4:6

Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt;

Kolossé 4:2

Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek: ne szűnjetek meg hálát adni.

1Krónikák 16:8

Adjatok hálát az Úrnak, dicsérjétek a nevét, hirdessétek tetteit a népek között.

Zsoltárok 95:1-3

Gyertek, zengjünk dalt az Úrnak, ujjongjatok üdvünk sziklája előtt! Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan, zsoltárt énekelve! Mert nagy Isten az Úr, fölséges király minden isten fölött.

Kolossé 3:17

Amit pedig szóltok vagy cselekesztek, mind az Úr Jézus nevében tegyétek, hálát adva az Atya Istennek őáltala.

Zsoltárok 31:19

Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek az igaz ellen szólnak, rátarti gőggel és megvetéssel!

Zsoltárok 103:2

Áldjad, lelkem, az URat, és ne feledd el, mennyi jót tett veled

2 Korinthus 4:15

Mert minden értetek van, hogy a kegyelem sokasodjék, és egyre többen adjanak hálát az Isten dicsőségére.

Zsoltárok 95:2

Dicsőítő énekkel lépjetek színe elé, magasztaljátok hangosan, zsoltárt énekelve!

1Krónikák 16:34

Adjatok hálát az Úrnak, mivel jó, mivel szeretete örökre megmarad.

Zsoltárok 7:18

De én dicsőítem az Urat, aki igazságban honol. A Magasságbeli nevének szól énekem.

Zsoltárok 69:30

Nyomorult vagyok, fájdalommal telve, segítséged oltalmazzon, Istenem!

2 Korinthus 9:15

Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!

1 Timóteus 2:1

Arra kérlek mindenekelőtt, hogy tartsatok könyörgéseket, imádságokat, esedezéseket és hálaadásokat minden emberért.

1Thesszalonika 5:16-18

Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.

Jakab 1:17

Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak.

1 Thesszalonika 1:2

Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor megemlékezünk rólatok imádságainkban; mert szüntelenül

4Mózes 6:24-26

Áldjon meg téged az ÚR, és őrizzen meg téged! Ragyogtassa rád orcáját az ÚR, és könyörüljön rajtad! Fordítsa feléd orcáját az ÚR, és adjon neked békességet!

Efézus 1:15-16

Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban.

2 Korinthus 9:15

Hála legyen az Istennek kimondhatatlan ajándékáért!

Ajánlott Írásaink: