12 Gyönyörű Ajándék, Amit Isten Ad A Gyermekeinek:

Felemelő érzés tudni, hogy Isten szabja meg a legjobb ajándékok mércéjét, ha ajándékozásról van szó. A Jakab 1:17 szerint: “Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről van, a világosság Atyjától száll alá, akiben nincs változás, még árnyéka sem a változásnak”. Ez a szakasz édes emlékeztető arra, hogy Isten ajándékai jók és tökéletesek.

A Máté 7:11 szerint: “Ha tehát ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékokat adni gyermekeiteknek, mennyivel inkább ad jókat a ti mennyei Atyátok azoknak, akik kérik tőle?”.

Ez a szakasz arra utal, hogy ahogyan az emberek kellemes ajándékokat adnak, úgy mennyei Atyánk legfelsőbb és felsőbbrendű ajándékokat ad. Nézzünk tehát néhányat azok közül a csodálatos ajándékok közül, amelyeket Atyánk nyújt azoknak, akiket gyermekeinek nevez.

1. Jézus

A János 3:16 szerint: “Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.”

A legjobb ajándék, amit Isten nekünk, gyermekeinek ad, az Jézus. Ő volt a legáldozatosabb ajándék, amit Isten adott, ami az Ő mérhetetlen szeretetét mutatja irántunk. Jézusnak köszönhetően hozzáférhetünk az összes többi ajándékhoz, amit nagylelkű, mennyei Atyánk kínál.

2. Örök élet

A Róma 6:23 szerint: “Mert a bűn zsoldja a halál, Isten kegyelmi ajándéka azonban az örök élet Jézus Krisztusban, a mi Urunkban”.

Amint az előző ajándéknál említettük, Isten örök életet ad nekünk, amint elfogadtuk Jézust Urunknak és Megváltónknak. Jézus drága vére fedezte minden bűnünket, és ennek eredményeként Isten kegyelmesen megajándékozott minket azzal a lehetőséggel, hogy a pokol tüzes verme helyett a mennyben töltsük vele az örökkévalóságot.

3. Megbocsátás

A Mikeás 7:18-19 szerint: “Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt, és elengedi népe maradékának büntetését? Nem tartja meg haragját örökké, mert abban telik kedve, hogy kegyelmet ad. Újra irgalmas lesz hozzánk, eltapossa bűneinket, a tenger mélyére dobja minden vétkünket!”

A megbocsátás egy másik figyelemre méltó ajándék, amelyet Isten ad gyermekeinek, amikor megvalljuk bűneinket. Istennek nem kell ezt megtennie, de Ő újra és újra megbocsát nekünk. Ennyire szeret minket. Isten nemcsak megbocsátja bűneinket, hanem elveti őket, és nem hozza fel többé. Micsoda hihetetlen ajándék!

4. Szentlélek

Jézus azt mondta a János 14:16-17-ben: “Én pedig kérni fogom az Atyát, és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké: az igazság Lelkét, akit a világ nem kaphat meg, mert nem látja őt, nem is ismeri; ti azonban ismeritek őt, mert nálatok lakik, sőt bennetek lesz.”

Találkoztál már azzal, hogy azt mondtad: “valami azt sugallta, hogy ezt ne lépjem meg”? Nos, ez a valami a Szentlélek.  A Szentlélek számos neve és funkciója közül kettő, a vigasztaló és az igazság lelke. Isten azért adta nekünk ezt a mindig jelenlévő ajándékot, hogy vezessen, tanítson és vigasztaljon minket, amikor csak szükségünk van rá. Isten olyan nagyszerű Atya, hogy nem hagyott minket kísérő nélkül.

5. Bölcsesség

A Jakab 1:5 szerint: “Ha pedig valakinek nincsen bölcsessége, kérjen bölcsességet Istentől, aki készségesen és szemrehányás nélkül ad mindenkinek, és meg is kapja”.

Szükséged van tisztánlátásra vagy irányításra? Próbálod meghatározni, hogy mi a helyes döntés, amit meg kell hoznod? Isten ideális ajándékkal rendelkezik ezekre a gondokra. Isten szeretné meghallgatni gyermekeit, és megkegyelmez nekik az Ő páratlan bölcsességével, hogy te és én mindazok lehessünk, amire Ő teremtett minket, és hogy Őt dicsőítsük. Bizonyára nem tudunk mindenre választ, ezért úgy kell döntenünk, hogy elfogadjuk a bölcsesség ajándékát azzal, hogy kérleljük és könyörgünk Istenhez.

6. A menekülés útja

Az 1Korinthus 10:13 szerint: “Emberi erőt meghaladó kísértés még nem ért titeket. Isten pedig hűséges, és nem hagy titeket erőtökön felül kísérteni; sőt a kísértéssel együtt el fogja készíteni a szabadulás útját is, hogy el bírjátok azt viselni.”

Egy alattomos dolog, ami mindannyiunk életébe belopakodik, egy 8 betűs szó. K-Í-S-É-R-T-É-S. A kísértés birtokában van a címünk, telefonszámunk és e-mail címünk. Van azonban remény. Istennek van egy megfelelő ajándéka, hogy segítsen nekünk, amikor a kísértés kopogtat az ajtónkon. Mindig van kiút. Meg kell nyitnunk a szemünket, a fülünket és a szívünket, hogy elfogadjuk az ajándékot, és a legközelebbi menekülési útvonal felé haladjunk. Istenhez.

7. Bőséges élet

A János 10:10 szerint: “A tolvaj csak azért jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Én azért jöttem, hogy életük legyen és bőségben legyen”.

Van egy ellenségünk, aki mindig arra törekszik, hogy feltárja, kit tud felfalni, lealacsonyítani és lekicsinyíteni. De Istennek jobb ajándék és terv jutott eszébe. Az a tény, hogy Jézus eljött a földre, meghalt a kereszten, és feltámadt, semmissé tette az ellenség tervét. Az üres élet helyett Isten mindannyiunkat bőséges élettel ajándékoz meg Őbenne. Nekünk csak el kell fogadnunk ezt a csodálatos ajándékot.

8. Szellemi ajándékok

Isten minden egyes gyermekét egyedileg teremtette, és mindannyiunknak szellemi ajándékokat adott. Bár nem mindannyiunknak ugyanaz az ajándéka, de mindannyiunknak számára ettől még adományokat adott, hogy építsük az országot, és másokat az Úrhoz vezessünk. Az egész 1Korinthus 12. fejezet kiemeli a lelki ajándékok és elhívások sokaságát, mint például az apostolok, próféták, tanítók, csodák, gyógyítások, segédkezések, kormányzások és a nyelvek sokfélesége (28. vers). Ezenkívül a Róma 12:3-8-ban és az 1Péter 4:10-11-ben további utalásokat találunk a lelki ajándékokra. A lelki ajándékokat körülvevő visszatérő téma a szolgálat. Mennyei Atyánk mindannyiunkat, mint gyermekeit, lelki ajándékokkal ruházott fel, hogy szolgáljuk egymást.

9. Erő, szeretet és egészséges elme

A 2Timóteus 1:7 szerint: “Hiszen Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk.”.

Isten háromféle ajándékot ad gyermekeinek, amelyekkel le lehet küzdeni a félelmet, amikor az felmerül. Ez az ajándékköteg értékes, amikor a félelem szelleme megpróbál beszivárogni és megbénítani minket. Megcsapolhatjuk az erőt, a szeretetet és az ép elmét, hogy magabiztosan végezzük mind a kisebb, mind a nagyobb feladatokat, amelyekkel nap mint nap szembesülünk, tudva, hogy a félelem szelleme nem Istentől származik. Ezeknek az ajándékoknak az elfogadása gyakorlatot igényel, mert a félelem kitartó lehet, de emlékeztetnünk kell magunkat arra, hogy Isten szabadon ad nekünk erőt, szeretetet és ép elmét.

10. Szépség a hamuért

Az Ézsaiás 61:3 szerint: “Hamu helyett fejdíszt adok Sion gyászolóinak, gyászfátyol helyett illatos olajat, a csüggedés helyett öröméneket. Igazság fáinak nevezik őket, az ÚR ültetvényének: őt ékesítik”.

Vannak az életben olyan időszakok, amikor tragédia sújt le, és a gyász időszakában találjuk magunkat. Isten kegyelmesen ajándékokat tartogat számunkra ezekben az időszakokban. Bár a szomorúságot és a fájdalmat nem kerülhetjük el, cserébe a szépség, az öröm és a dicséret ajándékait ígérik. Nem kell örökké a gyász időszakában maradnunk, hála ezeknek a drága ajándékoknak.

11. Béke

Jézus a János 14:27-ben kijelentette: “Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen”.

Amikor zavarodottnak, nyugtalannak vagy szorongónak érezzük magunkat, Istennek tökéletes ajándéka van. Az Ő békéje, amely minden értelmet felülmúl, elérhető. Úgy kell döntenünk, hogy elfogadjuk az ajándékot, és cserébe átadjuk Istennek minden gondunkat. Letehetjük őket közvetlenül az Ő lábai elé, otthagyhatjuk őket, és elsétálhatunk a béke ajándékával.

12. Győzelem

Az 1Korinthus 15:57 szerint: “De hála az Istennek, aki a diadalt adja nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus által!”

Isten győzelmet ad a gyermekeinek. Nem vereséget, hanem győzelmet! Jézus Krisztus által, aki legyőzte a halált, mi, Isten gyermekei mindig győzünk. A megpróbáltatások jönni fognak. A helyzetek komornak tűnhetnek, de a vereség nem a mi célunk. Pont helyett vessző van, és a győzelem ajándéka minden vihart és minden nyomorúságot megelőz. Ha ebbe az ajándékba kapaszkodunk, akkor megragadhatjuk a reményt azokban a pillanatokban, amikor úgy tűnik, hogy vesztésre állunk. Hiszen Isten emlékeztet minket arra, hogy a harc nem a miénk, hanem az övé. Amikor Ő harcol értünk, az eredmény mindig győzelem.

Ajánlott Írásaink: