10 Erőteljes Ima A Hited Megerősítésére:

Mi a hit? A Zsidókhoz írt levél 11:1 úgy írja le a hitet, mint “A hit a remélt dolgok biztosítéka, a nem látható dolgok bizonyítéka.” A hit a láthatatlan Istenben való teljes bizalom. A hit tudja, hogy Ő szeret minket. A hit tudja, hogy Jézus halála és feltámadása megfizette a bűneinkért járó büntetést. A hit hisz abban, hogy Isten Igéje minden, amire szükségünk van ahhoz, hogy tudjuk, hogyan éljünk szent és nekünk tetsző életet.

Sajnos vannak idők, amikor hitünk megkopik. A körülményeinket túl nehéznek érezzük, a reményünk túl kicsi, és a láthatatlanba vetett hitünk elsorvad.

Mint a Márk 9-ben a démonoktól megszállt fiú apjának, mindannyiunknak szüksége van néha segítségre a hitünkkel kapcsolatban. “Hiszek! Segítsd a hitetlenségemet!”

Amikor több hitre van szükségünk, mint az apának ebben a szentírási szakaszban, akkor kérhetünk többet. Bátran mehetünk hitünk Atyja elé. Ha megerősített hitet kérünk, az segít növelni a bizalmunkat abban, ami igaz – nem a látható, hanem a láthatatlan. Hogyan kérsz Istentől erősebb hitet?

Íme 10 ima, amellyel megerősített hitet kérhetsz:

Imádság a láthatatlan Istenbe vetett hitért:

“Mert hitben járunk, nem látásban.” (2Korinthus 5:7)

Atyám, Istenem, nyisd meg a szememet, de nem azért, hogy tisztábban lássam a világot, hanem hogy lássalak Téged. Nyisd meg a szememet, hogy lássam, hogy te munkálkodsz körülöttem és bennem. Semmi sem történik véletlenül. Te irányítod életem minden napját. Engedd meg, hogy meglássam a kezedet a hétköznapi és a fantasztikus dolgokban. Segíts, hogy bízzak abban, amit nem látok, és higgyek láthatatlan jelenlétedben.

Egy ima a hitetlenség legyőzéséért és a hitért:

“Sokszor tűzbe meg vízbe kergette, csakhogy elpusztítsa. Ha valamit tehetsz, segíts rajtunk, és légy részvéttel irántunk.” Jézus így felelt: „Ha valamit tehetsz?… Minden lehetséges annak, aki hisz.” A fiú apja erre felkiáltott: „Hiszek! Segíts hitetlenségemen!” (Márk 9:22-24)

Mennyei Atyám, időnként meginog a hitem abban, hogy te látsz és hallasz engem. A démonoktól megszállt férfi apjához hasonlóan én is azon tűnődöm, hogy vajon válaszolsz-e az imákra. Hiszek, mégis arra kérlek, segítsd meg hitetlenségemet. Erősítsd meg a beléd vetett hitemet, hogy képes legyek megtenni mindent, amire elhívást kaptam.

Imádság az erőért, amely növeli a hitet:

“Mindenre van erőm a Krisztusban, aki megerősít engem”. (Filippi 4:13)

Atyám, Istenem, az én erőm elfogyott. Képtelen vagyok – de a te Igéd azt mondja, hogy mindent megtehetek Krisztus által, aki megerősít engem. Add meg nekem a Te erődet, nem fizikai erőt, hanem a Jézusba vetett hitből fakadó erőt, hogy hegyeket mozdítsak meg. Segíts, hogy Tőled függjek, hogy megtegyem azt, amiről azt hiszem, hogy nem tudom megtenni. Engedd, hogy egyedül a Te erőd tartson meg engem.

Hálaimádság a kegyelem ajándékáért:

“Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez; 9nem cselekedetekért, hogy senki se dicsekedjék.” (Efézus 2:8-9)

Drága Istenem, köszönöm szereteted ki nem érdemelt kegyelmét. Az általad bennem teremtett hitnek köszönhetem, hogy megmenekültem, elkülönültem a te munkádra, és megkaptam a kegyelmedet. Krisztus által kegyelmet kaptam. Atyám, néha elvétem a célt, és elmaradok akaratodtól. Köszönöm a kegyelmet, amelyet akkor is bőkezűen adsz, amikor meginogok a hitemben. Dicsérlek téged kegyelemről kegyelemre.

Imádság az aggodalmakat legyőző hitért:

“Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja.” (Máté 6:34)

Atyám, Istenem, Te gyönyörűséggel árasztod el a mező liliomait, és táplálod az ég madarait. Építsd fel a hitemet, hogy minden szükségletemben teljesen Rád hagyatkozzam, és ne e világ dolgaira vagy az én erőmre és képességeimre. Egyetlen napot sem adhatok hozzá az életemhez aggodalommal. Mennyei Atyámként Te tudod, mire van szükségem, és gondoskodsz minden gondomról. Segíts, hogy bízzak benned, hogy gondoskodsz rólam.

A hitet növelő ima:

“Simon így felelt: „Mester, egész éjszaka fáradtunk ugyan, és semmit sem fogtunk, de a te szavadra mégis kivetem a hálókat.”. (Lukács 17:5)

Atyám, még a Jézussal együtt járó tanítványoknak is szükségük volt arra, hogy megerősítsék a hitüket. Jézus azt mondta nekik, hogy ha a hitük csak akkora lenne, mint egy mustármag, akkor is képesek lennének fákat kitépni és hegyeket ledönteni. Uram, nekem is több hitre van szükségem, mint a tanítványoknak. Növeld a hitemet, és tégy hegyeket mozgatóvá. Növeld az egyedül beléd vetett hitemet, hogy erős legyek az Úrban, és készen álljak az ellenség által ültetett kétségek elleni harcra. Uram, növeld a hitemet!

Egy ima bölcs szavakért a hitről:

“Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Lélek bizonyító erejével; hogy hitetek ne emberek bölcsességén, hanem Isten erején nyugodjék.” (1Korinthus 2:4-5)

Mennyei Atyám, dicsérlek Téged, hogy a hit nem az emberi bölcsességből vagy megértésből, hanem a Te Lelked erejéből fakad. Amikor a Te szolgád, Pál prédikált, szavai nem az ő bölcsessége, hanem a Te hatalmad megmutatása volt rajta keresztül. Uram, szükségem van a Te erődre, hogy bölcs szavakat mondjak másoknak, hogy hitük növekedjen Benned. Add meg nekem a szavakat, hogy megosszam a bennem végzett munkádat azokkal, akiknek reménységre van szükségük. Akárcsak a Pált hallók, ők is megismerik majd az Úrba vetett hitet.

Imádság Isten jelenlétének elismerésére a hitben:

“Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam”. (2Timóteus 4:7)

Drága Istenem, dicsérlek Téged, hogy nem hagysz el engem. Te mindig velem vagy. Élete végén mindenki elhagyta Pált, de ő nem volt egyedül. Tovább küzdött, mert Te mellette voltál, erőt adtál neki, így a Te szereteted és kegyelmed üzenetét továbbra is hirdette. Atyám, Te soha nem hagysz el engem. Az, hogy Te mellettem vagy, képessé tesz arra, hogy szembenézzek bármivel, ami jön. Segíts, hogy a körülményeim ellenére is megőrizzem a beléd vetett hitemet, mert Te velem vagy.

Imádság a békéért, amely a hit által jön:

“Nyissátok ki a kapukat, hadd jöjjön be az igaz nép, mely hűséges maradt! Akinek szilárd a jelleme, azt megőrzöd teljes békében, mert benned bízik.” (Ézsaiás 26:2-3)

Atyám, Istenem, a békesség, amely a beléd vetett hit által jön, minden emberi értelmet felülmúl. Segíts, hogy egyedül benned tartsam meg a hitemet, hogy békességem legyen, és ne ingadozzam meg a gondolkodásomban. A világ el akarja pusztítani a békét, amelyet a beléd vetett hit által kapok. Védd meg elmémet és szívemet e világ dolgaitól. Öntsd ki tökéletes békédet.

Egy ima, hogy hitben éljek, Isten akaratát cselekedve:

“Akkor így szóltam: Íme, megjelentem, a könyvtekercsben írva van rólam.” (Zsoltárok 40:8)

Drága Uram, a te akaratod az én vágyam. Azt akarom, hogy a Te Igéd legyen a szívemben és az elmémben. Építsd bennem akaratod ismeretét. Tedd szívem vágyát a Te szíved vágyává, hogy örömmel végezhessem a Te munkádat. Bizalmam egyedül Benned van. Tudom, hogy életem minden napját arra használod, hogy megmutasd mindenkinek körülöttem a Te szeretetedet és kegyelmedet. Lehetnek terveim, de Isten tervei győzedelmeskednek. Taníts engem, hogy a Te akaratodat cselekedjem, mert Te vagy az én Istenem.

Minden nap egy lehetőség arra, hogy megerősítsük hitünket. A reménységünk legjelentősebb esélye abban rejlik, hogy bízunk abban, hogy Ő annyira szeret minket, hogy elküldte Fiát, hogy a bűneink eltörléséhez szükséges áldozattá váljon. Ott kezdődik minden nap a hitünk, hogy tudjuk, az Övéi vagyunk.

 

Ajánlott a témában: 20 Reggeli Ima, Hogy Hálás Szívvel Indítsd A Napod

Ajánlott Írásaink: