10 Erőt Adó Zsoltár, Amelyeket Érdemes Az Imáidba Foglalnod:

Isten oly sokat tett az életemben, és biztos vagyok benne, hogy a tiédben is. Néha nehezen találom a szavakat, hogy kifejezzem imádatom és hódolatomat, különösen az imádságban. Hogyan fejezhetem ki teljes mértékben hálámat az Egyetlen Igaz Istennek az Ő bőséges áldásaiért? Nyomorúság idején mit mondjak, hogy kifejezzem fájdalmamat? Amikor az utolsó csepp erőm is elfogyott, hogyan közlöm Atyámmal, hogy mire van szükségem?

A dicséretre, imádatra, hálaadásra és szükségre vonatkozó szavak egyik legjelentősebb forrása a Zsoltárok könyvéből származik. A Zsoltárok könyve egyike a Biblia mindössze két olyan könyvének, amely összeállításként épült fel. A második a Példabeszédek könyve.

A zsoltárokat gyakran hangszerek kísérték, így lettek Isten népének himnuszai. Jézus zsoltárokat énekelt a tanítványaival a halála előtti éjszakán. A zsoltárokat a gyülekezet rendszeresen énekelte, és az egyének imádatban és közbenjárásban emelték fel őket. Ahogy az izraeliták imádkozták a zsoltárokat, mi is rendszeresen használhatjuk őket Isten imádására és imáink megerősítésére.

A zsoltárokat többféleképpen használhatjuk imáinkban. Kezdjük azzal, hogy elolvasunk egy zsoltárt, és elmélkedünk a céljáról. Gondoljuk át, hogy a zsoltár istentiszteletnek, hálaadásnak, vagy a bánat panaszának, illetve szabadulásért való kiáltásnak szánjuk.

Itt van 10 erőteljes zsoltár, amit rendszeresen használhatsz imáidban:

1. Dicséretet adni – Zsoltárok 30:1-5

“(Zsoltár, templomszentelési ének – Dávidtól.) Dicsőítlek, Uram, mivel megmentettél, nem engedted, hogy ellenségeim ujjongjanak. Uram, Istenem, hozzád kiáltottam, s te meggyógyítottál, Uram, lelkemet kihoztad a halál országából, megmentettél attól, hogy a sírba szálljak. Ti, akik szeretitek, dicsőítsétek az Urat, magasztaljátok szent emlékét!

Dávid ezt a zsoltárt palotája felszentelésére írta, de mégsem utal az építményre, csak dicséret mindazért, amit Isten tett. Dávid meghívja a gyülekezetet, hogy csatlakozzon hozzá ebben a dicsőítésben, és minket is meghív. Használd ezt a zsoltárt imádságban, hogy hálát adj Isten türelméért és hűségéért. Bár a bűneink következményeként fájdalmat szenvedünk, ahogy Dávid is tette, ez rövid lesz a horizonton megjelenő örömhöz képest.

2. Bízni Istenben – Zsoltárok 37:1-5

“Ne haragudj azokra, akik rosszat tesznek, ne irigyeld a gonosztevőket, mert mint a fű, hamar elhervadnak, és elszáradnak, mint a zöldellő növény. Remélj az Úrban és tedd a jót, akkor megmaradsz földeden és biztonságban élsz. Az Úrban leld örömed, s ő betölti szíved vágyait. Ajánld utadat az Úrnak, remélj benne, s ő irányít majd.”

Néha a gonoszság bővelkedik közöttünk. Talán nem értjük, hogy a gonosz emberek miért boldogulnak, mi pedig miért küzdünk. E zsoltár szavainak imádkozása emlékeztet minket arra, hogy Isten hűséges, és bíznunk kell benne, hogy igazságot szolgáltat. Folytassuk a jó cselekedeteket, és gyönyörködjünk az Ő szeretetének igazságában.

3. Szabadulásért imádkozni – Zsoltárok 40:1-4

“Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám, meghallotta kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és iszapból. Sziklára állította lábamat, biztossá tette lépteimet. Új éneket adott a számba, Istenünknek dicséretét. Sokan látják ezt, félik az Urat, és bíznak benne.”

Ez a zsoltár emlékeztet bennünket Isten hűségére, hogy Ő segítségünk és Szabadítónk. Amikor kétségbeesésben vagyunk, és nem látunk utat a jövőre, ennek a zsoltárnak az imádkozása arra bátorít, hogy bízzunk az Úrban, és biztosak lehetünk abban, hogy Ő meghallgatja imáinkat és kéréseinket.

4. Védelemért imádkozni – Zsoltárok 46:7-11

“Népek háborognak, országok inognak, ha az ÚR mennydörög, megretten a föld. A Seregek URa velünk van, Jákób Istene a mi várunk. (Szela.) Jöjjetek, lássátok az ÚR tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön. Háborúkat szüntet meg a föld kerekségén, íjat tör össze, lándzsát tördel szét, harci kocsikat éget el. Csendesedjetek el, és tudjátok meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld.”

E zsoltár első szavai Isten védelmét hirdetik. Ő menedéked és erőd. Bármi történjék is, Isten ura a helyzetnek. Ha ezt a zsoltárt imádkozzuk azokban az időkben, amikor félünk, az reményt ad a kitartáshoz, mert tudjuk, hogy a végén Ő felmagasztalódik. Csak annyit kell tennünk, hogy csendben maradunk, és várjuk, hogy Ő mozduljon.

5. Imádkozni, ha túlterheltek vagyunk – Zsoltárok 55:18-23

“Panaszkodom és sóhajtozom színe előtt este, reggel, délben, és meghallgatja szavam. Békében menti meg lelkemet azoktól, akik bántanak. Mert sokan vannak ellenem. Isten engem meghallgat, őket megalázza: ő, aki örökké uralkodik; mivel nem térnek meg, s nem ismerik az istenfélelmet. Ki-ki barátja ellen emeli kezét, és megszegi adott szavát. Arca olyan sima, mint a vaj, de szívében háborút forgat. Látszatra beszéde enyhítő olaj, de a valóságban kivont éles kard.”

Ezt a zsoltárt imádkozhatod, amikor a világ nyomasztónak tűnik. Amikor a világ nehéznek tűnik, és sok a terhed, ez a zsoltár Isten erejét és védelmét hangsúlyozza. Ha átadjuk Istennek a gondjainkat, és bízunk az Ő védelmében, az megakadályozza, hogy ide-oda hánykolódjunk a félelem és az aggodalom között. Helyzettől függetlenül szilárdan meg tudunk állni, és nem tudunk meginogni.

6. Istent imádni mindazért, amit tett – Zsoltárok 103:1-2

“Áldjad, lelkem, az Urat, és egész bensőm dicsérje szent nevét! Áldjad, lelkem, az Urat, és ne feledd, mennyi jót tett veled!”

Dávid ennek a zsoltárnak a szerzője, bár a körülményei nem világosak. Mindig volt oka dicséretet mondani. Dávid itt nem azt mondja, hogy meg tudta áldani Istent, hanem azt, hogy Istent tiszteli és áld minket, ha mindenünkkel dicsérjük Őt. Dávidhoz hasonlóan nekünk is nagyon sok okunk van arra, hogy dicsőítsük Istent. Próbáljuk meg imádkozni ezt az egész zsoltárt imádságként mindazért, amit Isten tesz az életünkben.

7. Hálát adni az Ő irgalmáért – Zsoltárok 106:1-5

“Magasztaljátok az Urat, mert jó: irgalma örökké megmarad.2Ki sorolhatja el az Úr hatalmas tetteit? Ki hirdetheti minden dicsőségét? Boldogok, kik szem előtt tartják parancsait, és az igazsághoz szabják tetteiket minden időben. Emlékezzél meg rólam, Uram, emlékezzél meg jóságosan népedről, segítségeddel siess hozzám! Hogy felüdítsen választottaid boldogsága, hogy örüljek néped örömének, és együtt dicsekedjem örökségeddel.”

Ez a zsoltár Isten hűséges szeretetére, vagyis irgalmasságára utal. A zsoltár következő versei újra elbeszélik Isten engedetlen népének részleteit, és azt, hogyan könyörült meg rajtuk. Vándoroltak és gyakran elfelejtették, hogy kik is ők. Bálványokat imádtak és Isten akarata ellen fordultak. Valószínűleg mi is elmondhatjuk ugyanezt. Mindazonáltal meghallotta az ő kiáltásukat, és meghallja a miénket is. Ha ezt a zsoltárt imádkozzuk, az emlékeztet minket Isten kimeríthetetlen szeretetére és irgalmára, még akkor is, ha eltévelyedünk az Ő akaratától és védelmétől.

8. Hálát adni a meghallgatott imákért – Zsoltár 116:1-2

“Szeretem az URat, mert meghallgatja könyörgésem szavát. Felém fordította fülét, ezért őt hívom segítségül, amíg csak élek.”

Tudjuk, hogy Isten meghallgatja az imákat, és a zsoltáros itt hálát és köszönetet mond mindazért, amit a meghallgatott ima által kapott. A zsoltár szerint halála közelében kiáltott, és Isten meghallgatta, és megmenekült. Ebben a zsoltárban imádságban felemelve hálát adunk Istennek a meghallgatott imákért, és emlékeztetjük magunkat az Ő hűségére.

9. Hálát adni Isten Igéjéért – Zsoltárok 119:1-10

“Boldogok, akiknek az útja tökéletes, akik az ÚR törvénye szerint élnek. Boldogok, akik megfogadják intelmeit, teljes szívvel keresik őt, nem követtek el álnokságot, hanem az ő útjain jártak. Te megparancsoltad, hogy utasításaidat pontosan megtartsák. Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, megtartván rendelkezéseidet! Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék minden parancsolatodra. Tiszta szívből adok hálát neked, tanulva igazságos döntéseidet. Megtartom rendelkezéseidet, ne hagyj el engem soha! Hogyan tarthatja tisztán életútját az ifjú? Úgy, hogy megtartja igédet. Teljes szívből kereslek téged, ne engedd, hogy eltérjek parancsolataidtól!”

Ez a zsoltár szinte teljes egészében Isten igéjére összpontosít. A Szentírás minden keresztény életének központi része, és ennek a zsoltárnak az imádkozása, még ha csak részben is, lehetőséget ad arra, hogy hálát adjunk Isten szaváért.

10. Emlékezzünk, hogy Isten teremtett minket – Zsoltárok 139:13-14

“Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében. Magasztallak téged, mert félelmes és csodálatos vagy; csodálatosak alkotásaid, és lelkem jól tudja ezt.”

Ez a Dávid által írt zsoltár arra emlékeztet bennünket, hogy Isten mindenütt jelen van, és hogy pontosan olyannak teremtett minket, amilyenek vagyunk. Gondoljunk csak az emberi test csodájára vagy a teremtés pompájára. Testünk minden egyes része tökéletesen működik együtt a terv szerint. Az egyetlen válasz arra a tudatra, hogy a Teremtő kifejezetten minket teremtett, az imádat és a hódolat.

Ez csak néhány zsoltár, amit rendszeresen imádkozhatsz. Több mint 2500 verset tartalmazó 150 zsoltár van, amelyeket Dávid, Mózes, Salamon és sok meg nem nevezett szent írt.

Ajánlott Írásaink: